Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 59486ARCHIWALNE z dnia 10.01.2020 r.

 • Oferty do
  17

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: nadzoru w opiece zdrowotnej nad matka i dzieckiem

w Wydziale ZdrowiaMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

- zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klienta zewnętrznego - praca w stresie, często pod presją czasu - praca w terenie - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe - praca w szczególnie trudnych warunkach (m.in. kontakt z czynnikami zagrażającymi zdrowiu, np. bakterie, wirusy)

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór merytoryczny, w tym ocena opieki zdrowotnej nad dzieckiem w miejscu zamieszkania, środowisku szkolnym, ambulatoryjnej i stacjonarnej specjalistycznej opieki medycznej oraz ocena dostępności świadczeń zdrowotnych, a także ich zgodności z przyjętymi procedurami postępowania profilaktycznego i leczniczego
 • Kontrola podmiotów leczniczych, dla których organem rejestrowym jest Wojewoda Lubuski, w zakresie zgodności wykonywanej działalności dotyczącej opieki nad matką i dzieckiem z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, w tym m.in. podejmowanie bieżących interwencji, przygotowywanie zawiadomień kierowanych do odpowiednich instytucji i organów
 • Nadzorowanie opieki profilaktycznej i leczniczej nad niemowlęciem w celu przestrzegania przepisów i standardów obowiązujących w tym zakresie
 • Nadzorowanie opieki profilaktyczno-leczniczej nad małym dzieckiem i dzieckiem w wieku przedszkolnym w celu przestrzegania przepisów i standardów obowiązujących w tym zakresie
 • Współdziałanie z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego w zakresie analizy jakości świadczeń zdrowotnych, umieralności niemowląt oraz stanu zdrowia dzieci starszych w celu oceny opieki zdrowotnej w tym zakresie
 • Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Kuratorium Oświaty, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz innymi jednostkami w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, w ramach kompetencji wojewody
 • Monitorowanie sytuacji w podmiotach leczniczych objętych nadzorem Wojewody Lubuskiego i analizowanie danych dotyczących neonatologii i pediatrii, a także przygotowywanie informacji, opracowań w tym zakresie, w ramach zadań wojewody
 • Prowadzenie postępowania skargowe w ramach powierzonych zadań w celu stwierdzenia zasadności skarg oraz podejmowanie stosownych działań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej lub ochronie zdrowia
 • Kwalifikacje medyczne: pielęgniarskie lub położnicze
 • Prawo wykonywania zawodu medycznego
 • Niezbędna wiedza w zakresie: • systemu ochrony zdrowia, • ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych, • ustawy Prawo przedsiębiorców, • ustawy o wyrobach medycznych, • ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o służbie cywilnej oraz znajomość zasad służby cywilnej oraz etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej
 • Niezbędne cechy: • odpowiedzialność i rzetelność, • umiejętność współpracy w zespole, analitycznego myślenia i wyciągania wniosków oraz argumentowania, • odporność na stres podczas pracy pod presją czasu , • komunikatywność, samodzielność, kreatywność i asertywność • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe zawód medyczny, zarządzanie w ochronie zdrowia lub zdrowie publiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy - w administracji publicznej lub w ochronie zdrowia - w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem - w przeprowadzaniu kontroli
 • Przygotowanie do pracy w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
 • Prawo jazdy kat. B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie do pracy w zakresie opieki nad matką i dzieckiem
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie Prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Lubuski z siedzibą w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@lubuskie.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

•   W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
•   Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
•   List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
•   W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
•   Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
•   Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
•   Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
•   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 78 51 624
•   Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego - 3.750,00 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1651

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Daniela Milczarczyk

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 10.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×