Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 60086ARCHIWALNE z dnia 23.01.2020 r.

 • Oferty do
  3

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: organizacyjnych i obsługi sekretariatu

w Wydziale Programów Europejskich i RządowychMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

- obsługa klientów - charakter pracy wymaga podzielności uwagi, konieczności wykonywania kilku czynności równocześnie lub częstego przerywania pracy w jej trakcie - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - pomieszczenie biurowe zlokalizowane na XII piętrze, dostępna winda - pokój jednoosobowy, klimatyzowany

ZAKRES ZADAŃ

 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Dyrektora
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji krajowej i zagranicznej w Wydziale z zastosowaniem elektronicznego zarządzania dokumentami oraz koordynowanie działań Oddziałów w tym zakresie
 • Prowadzenie terminarza spotkań, wyjazdów, narad oraz przygotowywanie ich obsługi
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, absencji oraz delegacji pracowników
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z wyjazdami służbowymi pracowników
 • Przygotowywanie pism dot. spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału oraz koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem sprawozdań z działalności poszczególnych Oddziałów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Obowiązkowość
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyskrecja
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Koncentracja i podzielność uwagi
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS World, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługa poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentacji,  
 • Znajomość nowoczesnych technologii w zakresie pracy biurowej
 • Samodzielność, asertywność, zdolności organizacyjne, umiejętność redagowania pism

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego lub oświadczenie o znajomości wybranego języka na poziomie komunikatywnym

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Lubuski z siedzibą w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@lubuskie.uw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

•   W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
•   Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
•   List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
•   W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
•   Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
•   Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
•   Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
•   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 785 16 24.
•   Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego nie mniej niż
3 100 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3038

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Daniela Milczarczyk

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 23.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×