Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Ogłoszenie o naborze nr 69589ARCHIWALNE z dnia 03.10.2020 r.

 • Oferty do
  16

  października

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: Organizacyjno-Kadrowych

w Sekcji Organizacyjno-KadrowejMiejsce wykonywania pracy:

Zamość

Adres urzędu:

ul. Kilińskiego 62
22-400 Zamość

WARUNKI PRACY

• praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku, • praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 – 15.30, • wyjazdy służbowe krajowe, • praca w terenie, • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka), • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, • oświetlenie sztuczne i naturalne, • praca z bazami danych/programami specjalistycznymi, • brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, • stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych, • zagrożenie korupcją, • praca wymagająca dyspozycyjności.

ZAKRES ZADAŃ

 • • prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępnianie dokumentów i brakowanie dokumentów
 • • realizacja zadań związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz członków ich rodzin
 • • przygotowywanie dokumentacji w zakresie dokonywania okresowych ocen i postaw strażaków oraz członków korpusu służby cywilnej przez przełożonych
 • • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na dodatkowe zatrudnienie (prowadzenie działalności gospodarczej) przez strażaków i pracowników cywilnych
 • • prowadzenie zadań związanych z przyznawaniem świadczeń socjalno-finansowych strażakom i pracowników cywilnym
 • • prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych
 • • prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników cywilnych
 • • dokonywanie stosownych wyliczeń i sporządzanie decyzji w sprawie przyznawania strażakom dodatku za służbę pełnioną w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
 • • zastępowanie osoby prowadzącej sekretariat Komendanta Miejskiego oraz obsługa kancelaryjna komendy zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń biurowych
 • • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • • znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o służbie cywilnej, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku: administracja, prawo, zarządzanie lub ekonomia
 • staż pracy: w zakresie prowadzenia spraw organizacyjno-kadrowych w administracji publicznej
 • przeszkolenie: kurs kancelaryjno-archiwalny I-go stopnia
 • • znajomość programu ZUS – Płatnik oraz e-ZLA -zwolnienia
 • • wysoka kultura osobista
 • • zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem,
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • komunikatywność
 • • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • • kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat (I piętro) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
  ul. Kilińskiego 62, 22-400 Zamość w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem
  i nazwiskiem z adnotacją „ Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” osobiście lub drogą pocztową

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty
i oświadczenia”.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
- etap I - weryfikacja formalna ofert ,
- etap II - sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań
merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu),
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna - bezpośrednio po teście wiedzy dla osób, które
uzyskają co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w II etapie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie II etapu naboru
z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie (telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail).
Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP KM PSP w Zamościu https://straz-zamosc.bip.gov.pl, na stronie internetowej KM PSP w Zamościu www.straz.zamosc.pl oraz zamieszczony na tablicy ogłoszeń KM PSP w Zamościu.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu (84) 680 74 13 (10) lub osobiście w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w Zamościu w dni robocze w godz.7.30 – 15.30.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.800,00 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Planowany termin zatrudnienia: listopad 2020 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2459

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Udostępnił: Anna Krukowska

Komórka organizacyjna: Sekcja Org-kadrowa

Wprowadzono: 03.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×