Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku

Ogłoszenie o naborze nr 68179ARCHIWALNE z dnia 04.09.2020 r.

 • Oferty do
  18

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku

-Miejsce wykonywania pracy:

Świdnik

Siedziba urzędu oraz kontrole na terenie powiatu świdnickiego

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku
Al. Lotników Polskich 1
21 – 045 Świdnik

WARUNKI PRACY

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze budynku biurowego. Budynek, wybudowany w latach 60-tych ub. wieku, nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu świdnickiego, w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, z pracą na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • inspekcja budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz przygotowywanie dokumentów w toku postępowania administracyjnego
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych
 • prowadzenie akcji kontrolnych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • prawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej co najmniej 3 letnie (nadzór budowlany, administracja architektoniczno – budowlana),
 • uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie
 • samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja, umiejętności współpracy w grupie, rzetelność, terminowość
 • umiejętność prawidłowej organizacji pracy własnej
 • odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.09.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku
  Al. Lotników Polskich 1
  21 – 045 Świdnik
  II piętro, pok. 214
  z dopiskiem „oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia … „

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 468 70 78.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.
Wynagrodzenie brutto 3.200 zł plus dodatek stażowym.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.Liczba odwiedzin: 2384

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku

Udostępnił: Justyna Klajn-Olchowa

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 04.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×