Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie o naborze nr 59461ARCHIWALNE z dnia 10.01.2020 r.

 • Oferty do
  29

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Radzyń Podlaski

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100
21-302 Kąkolewnica

WARUNKI PRACY

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz praca w terenie, częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań wynikających z realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu Radzyń Podlaski, w tym: przygotowywanie harmonogramów badań, kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii, zatwierdzanie merytoryczne dokumentacji, kontrola wystawianych świadectw zdrowia dla świń
 • Opracowywanie powiatowych planów zwalczania chorób oraz uaktualnianie planów gotowości
 • Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie: organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt
 • Nadzór, pobieranie i wysyłka prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
 • Przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych, prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie pism oraz projektów decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • Wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym: sprawowanie zastępstw, sporządzanie harmonogramów pracy oraz prowadzenie samochodu służbowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Szkolenie z postępowania administracyjnego
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.01.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski
  Sekretariat pokój nr 4

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą przy ul. Warszawskiej 100, kod pocztowy: 21-300 Radzyń Podlaski, tel.: 83 352 70 15, adres e- mail: radzyn.podlaski.piw@wiw.lublin.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054, bądź mailową: inspektor@ethna.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowany termin zatrudnienia: 01.02.2020 r.
Oferty powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem " ogłoszenie o naborze nr (nr ogłoszenia)"
Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.0-83/ 352 70 15 w godzinach od 8.00 do 14.00
O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1052

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Udostępnił: Anna Zawada

Komórka organizacyjna: Księgowa ds. kadr i księgowości

Wprowadzono: 10.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×