Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie o naborze nr 35250ARCHIWALNE z dnia 03.10.2018 r.

 • Oferty do
  15

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Radzyń Podlaski

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100
21-300 Radzyń Podlaski

WARUNKI PRACY

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie monitoringu w ramach badań kontrolnych substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
 • W zakresie nadzoru kontrole przestrzegania warunków weterynaryjnych w gospodarstwach pozyskujących: mleko, jaja konsumpcyjne, ryby konsumpcyjne, miód.
 • Kontrole punktów odbioru mleka.
 • Kontrole warunków weterynaryjnych w podmiotach prowadzących sprzedaż bezpośrednią.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Podejmowanie czynności w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie pism oraz projektów decyzji administracyjnych oraz sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.
 • W zakresie nadzoru kontrola bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami weterynaryjnymi przy ich produkcji oraz eksporcie – w ramach sprawowania zastępstw w zakładach przetwórstwa mleka, mięsa czerwonego i białego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski
  sekretariat pokój nr 4

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą przy ul. Warszawskiej 100, kod pocztowy: 21-300 Radzyń Podlaski, tel.: 83 352 70 15, adres e-mail: radzyn.podlaski.piw@wiw.lublin.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 665 795 054, bądź mailową: inspektor@ethna.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przystąpienia do naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (83) 352 70 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "nabór na inspektora weterynarii nr (nr ogłoszenia)"
Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie zawierającej dane nabywcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i numer ogłoszenia z bazy ogłoszeń".
Planowany termin zatrudnienia: 22-10-2018 r
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1454

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Udostępnił: Anna Golec-Kawicz

Komórka organizacyjna: główna księgowa

Wprowadzono: 03.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×