Archiwum Państwowe w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 67093ARCHIWALNE z dnia 11.08.2020 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy konserwator archiwalny

Oddział IV Zabezpieczania zasobu archiwalnego i informatyzacjiMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

20-950 Lublin, Jezuicka 13

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: - praca administracyjno-biurowa, - reprezentacja urzędu, - wyjazdy służbowe, - praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, - możliwy kontakt z czynnikiem alergennym, - praca z komputerem, - praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi, - budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku, - dźwig osobowy i towarowy. Pracownikom oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - dogodną lokalizację, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - trzynaste wynagrodzenie, - pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, - dopłata do działalności kulturalno-oświatowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej materiałów archiwalnych (m. in.: czyszczenie mechaniczne, kąpiele wodne, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja bloku księgi i poszytu, oprawianie ksiąg i dokumentów).
 • Ocenia stan zachowania materiałów archiwalnych oraz określa niezbędny zakres prac konserwatorskich.
 • Tworzy dokumentację konserwatorską w celu opisania zakresu prac, technik i materiałów konserwatorskich użytych do konserwacji materiałów archiwalnych.
 • Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki pieczętne, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe).
 • Dokonuje ekspertyz konserwatorskich materiałów archiwalnych przed ich przejęciem do Archiwum.
 • Analizuje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia magazynów archiwalnych.
 • Wykonuje czynności z zakresu profilaktyki przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego.
 • Udziela konsultacji, instruktaży i prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki i zabezpieczania materiałów archiwalnych dla pracowników Archiwum oraz pracowników jednostek pod nadzorem Archiwum.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata praca, praktyka, staż lub wolontariat w zakresie prac introligatorskich lub konserwacji papieru i skóry
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • przeszkolenie dotyczące nietypowych materiałów archiwalnych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, inicjatywa, zdolności manualne
 • zaawansowana wiedza o materiałach i narzędziach pisarskich
 • obsługa komputera i oprogramowania biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu konserwacji lub studia podyplomowe z zakresu konserwacji materiałów archiwalnych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok praca, praktyka, staż lub wolontariat w zakresie konserwacji nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki, pieczęcie, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe)
 • znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1
 • umiejętność myślenia problemowego
 • znajomość rynku urządzeń i środków wykorzystywanych do konserwacji typowych i nietypowych materiałów archiwalnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.08.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Lublinie; 20-950 Lublin; Jezuicka 13

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: kancelaria@lublin.ap.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: kancelaria@lublin.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Lublinie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

Proces naboru będzie się składał z II etapów:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
etap II - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu.
W przypadku dużej ilości kandydatów Archiwum dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego testu wiedzy.
Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w Archiwum).
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu AP w Lublinie 81 528 61 48.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2820

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Lublinie

Udostępnił: Marek Dąbrowski

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 11.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×