Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 55917ARCHIWALNE z dnia 21.10.2019 r.

 • Oferty do
  20

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor zakładów górniczych

do spraw: mierniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w LublinieMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie
ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin

WARUNKI PRACY

- trudne warunki pracy w terenie, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy ( hałas, wibracje, temperatura),
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się w wyrobiskach pod ziemią
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
- praca przy komputerze,
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • • Przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowania profilaktyki oraz dokonywanie stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie sporządzanej i aktualizowanie dokumentacji mierniczo- geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania projektów Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
 • • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie .
 • • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowywaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu geodezja.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata jako osoba dozoru w specjalności mierniczej w ruchu zakładu górniczego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą lub w urzędach organów nadzoru górniczego.
 • • Stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego lub uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.
 • • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • • Znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego.
 • • Znajomość Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
 • • Skuteczna komunikacja , asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera.
 • • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • • Korzystanie z pełnych praw publicznych.
 • • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o profilu geodezja.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności mierniczej.
 • • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów stwierdzajacych kwalifikacje mierniczego górniczego lub kopie dokumentów stwierdzajacych uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografi.
 • Oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów stwierdzajacych uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lubstwierdzone kwalifikacje mierniczego w podziemnych zakładach górniczych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie
  ul. Magnoliowa 2
  20-143 Lublin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: wug@wug.gov.pl. / Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, e-mail: ouglublin@wug.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, e-mail: iod@wug.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego / Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, w szczególności wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji , adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy wstępnej.
Informacje o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wymagań pożądanych - analiza dokumentów,
- do sprawdzenia wiedzy - test wiedzy,
- do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadania,
- do sprawdzenia doświadczenia zawodowego- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 81) 742 15 01

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1108

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie

Udostępnił: Izabela Hostman

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 21.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×