Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 67794ARCHIWALNE z dnia 27.08.2020 r.

 • Oferty do
  10

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kadr i szkolenia

stanowisko podległe Wojewódzkiemu InspektorowiMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38C
20-601 Lublin

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym na 5 piętrze budynku ZUS, naturalne i sztuczne oświetlenie stanowiska pracy. Budynek wyposażony jest w podjazdy oraz windę dla osób na wózkach inwalidzkich. Czas pracy i warunki zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie akt osobowych i statystyki osobowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu spraw pracowniczych
 • organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej
 • przygotowywanie dokumentów do decyzji Wojewódzkiego Inspektora w sprawach pracowniczych dot. zatrudniania, nagradzania,awansowania i zwalniania
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy
 • prowadzenie spraw dot. dokształcania i doskonalenia kadr urzędu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: co najmniej 5 lat w tym 3 lata w prowadzeniu spraw pracowniczych i 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu biurowego
 • umiejętność organizacji pracy, współpracy, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • samodzielność i inicjatywa
 • dyspozycyjność
 • zdolność analitycznego myślenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.09.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
  ul. Tomasza Zana 38C
  20-601 Lublin
  Sekretariat, pok. 511

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C 20-601 Lublin
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@ihlublin.pl tel. 81 5280750
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja Rekrutacyjna upoważniona do przeprowadzenia procesu naboru na podstawie Pani/Pana zgody
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem oferta pracy - nr ogłoszenia, dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu
81 5280747. Po zakończonym naborze oferty zostają komisyjnie zniszczone.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową o kolejnym etapie naboru.Liczba odwiedzin: 2492

Wytworzył/odpowiada: Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie

Udostępnił: Urszula Mazurek

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 27.08.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×