Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 60020ARCHIWALNE z dnia 22.01.2020 r.

 • Oferty do
  3

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy

Wydział Finansów i OrganizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

ul. Lubomelska 1-3
20-072 Lublin

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych (wnioski, faktury) przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne do zapłaty.
 • Weryfikowanie, dekretowanie oraz bieżące księgowanie dokumentów finansowo - księgowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym zgodnie z zasadami rachunkowości za pomocą programu komputerowego SYMFONIA FK.
 • Kwalifikowanie wydatków do zapłaty: budżet, budżet zadaniowy, rezerwy celowe i ZFŚS zgodnie z planem finansowym i obowiązującą klasyfikacją budżetową.
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji środków trwałyh w Inspektoracie.
 • Prowadzenie rozrachunków publiczno - prawnch (ZUS, Urząd Skarbowy).
 • Analiza wniosków o zakup/wykonanie usługi, zgodnie z przyjętą klasyfikacją budżeową w Inspektoracie oraz uzgadnianie kosztów z wydatkami o zakończeniu miesiąca. Zaangażowanie wydatków budżetowych.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Weryfikacja sald na koniec każdego roku obrotowego. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz sporządzanie części opisowych do sprawozdań za okresy kwartalne.
 • Obsługa elektronicznego systemu obsługi budżetu "Trezor", e-PFRON2 oraz systemu Płatnik.
 • Wspólpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia należytego wykonywania zadań Inspektoratu.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności.
 • Udzial przy opracowywaniu projektu budżetu Inspektoratu oraz projektów powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego województwa lubelskiego
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z : ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm. ), aktów wykonawczych wydawanych na podstawie w/w ustaw.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • staż pracy: co najmniej 3 lata w obszarze księgowości
 • Znajomości ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu tertytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • praca w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w słuzbie cywilnej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin
  Kancelaria pokój 603
  Na kopercie dopisek: FIO oferta pracy

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Lubomelska1-3,20-072 Lublin, tel: 81-534-71-85, e-mail: sekretariat@lublin.winb.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@lublin.winb.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: gromadzone w trakcie rekrutacji dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca --> Oferty pracy - Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 4100,00 zł - 4300,00 zł brutto
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2739

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Udostępnił: Agnieszka Sekrecka

Komórka organizacyjna: Wydział Finansów i Organizacji

Wprowadzono: 22.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×