Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

Ogłoszenie o naborze nr 63701ARCHIWALNE z dnia 02.06.2020 r.

 • Oferty do
  15

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LubartowieMiejsce wykonywania pracy:

Lubartów

Adres urzędu:

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

WARUNKI PRACY

- praca biurowa w siedzibie urzędu - praca poza siedzibą urzędu ( czynności inspekcyjno – kontrolne w terenie ) - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, przyrządów pomiarowych, samochodu służbowego - oświetlenie sztuczne i naturalne - praca na wysokości, w narażeniu na niekorzystne czynniki atmosferyczne i stres - siedziba urzędu w budynku nie przystosowanym do wymogów osób niepełnosprawnych - praca wymagająca co najmniej dobrej sprawności psychoruchowej.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie oględzin i kontroli w zakresie właściwości PINB dot. przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB
 • przygotowywanie projektów pism i rozstrzygnięć administracyjnych z zakresu właściwości nadzoru budowlanego
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów dotyczących rozpoczęcia i zakończenia procesu budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie dopuszczenia obiektów do użytkowania
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • obsługa interesantów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu właściwości PINB

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w budownictwie / w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie progaramu WORD, EXCEL
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie i w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane lub architektoniczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata nadzór budowlany , administracja architektoniczno - budowlana
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • dyspozycyjność i komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
  ul. Szaniawskiego 64
  21-100 Lubartów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów e-mail: pinb.lubartow@poczta.fm, tel. 81 8545445
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.pinb.lubartow@poczta.fm tel. 81 8545445
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe gromadzone w trakcie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia. Brak powiadomienia będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie czytelnie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia …..”
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Kandydat/ Kandydatka który wygra konkurs przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i niepodejmowaniu dodatkowego zatrudnienia ( członek korpusu służby cywilnej nie może bez zgody przełożonego wykonywać czynności lub zajęć, które są sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej; nie może także realizować zadań, które podważają zaufanie do służby cywilnej).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 81 ) 854 54 45.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1504

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

Udostępnił: Michał Filipowicz

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wprowadzono: 02.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×