Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

Ogłoszenie o naborze nr 55141ARCHIWALNE z dnia 03.10.2019 r.

 • Oferty do
  17

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  3
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kierownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: weterynaryjnej kontroli granicznej

w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w DorohuskuMiejsce wykonywania pracy:

Dorohusk

Adres urzędu:

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
22-175 Dorohusk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych. Praca lekka mały wydatek energetyczny. Praca na sterfach kontrolnych w obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, badanie zwierząt, praca na wysokości ( kontrola wagonów i samochodów cystern), obsługa pomostów hydraulicznych. Możliwe wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie stanowiska pracy:. Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych wyposażone w zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej. W zależności od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej różne są lokalizacje budynków. W przypadku przejścia drogowego jest to budynek parterowy w którym brak jest przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku przejścia kolejowego biuro zlokalizowane jest na I piętrze, jest wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt,
 • prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o inspekcji weterynaryjnej z dn. 29 stycznia 2004 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27 sierpnia 2003 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o paszach z dn. 22 lipca 2006 r.,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z kpa,
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, MS office, przeglądarki internetowe itp.
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • praca z wymagającym klientem,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,
 • znajomość zagadnień z akresu weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego,
 • znajomość obsługi specjalistycznych systemów informatycznych: GLWe WEB, TRACES, RASFF.
 • posiada tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia orzeczenia lekarskiego w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych
 • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
  22-175 Dorohusk
  z dopiskiem " oferta pracy "i nr ogłoszenia

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Ziemowit Bernaciak, tel. (82) 5661744
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Anna Szymańska 501 377 524
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto plus dodatek stażowy w przysługującej wysokości. Proponowany termin zatrudnienia od 1 listopada 2019 roku. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 566 17 44.Liczba odwiedzin: 1642

Wytworzył/odpowiada: Kierownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

Udostępnił: Ziemowit Bernaciak

Komórka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

Wprowadzono: 03.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×