Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma

Ogłoszenie o naborze nr 48720ARCHIWALNE z dnia 05.06.2019 r.

 • Oferty do
  19

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  0,25
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta ChełmaMiejsce wykonywania pracy:

Chełm

Adres urzędu:

Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm

WARUNKI PRACY

- praca biurowa i przy komputerze,
- wyjazdy szkoleniowe,
- samochód służbowy,
- praca na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie list płac i przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • prowadzenie pełnej księgowości w systemie finansowo-księgowym,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami oraz prowadzenie gospodarki finansowej Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • opracowywanie projektu i realizacja budżetu Inspektoratu oraz sporządzanie rocznego bilansu,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu finansów i budżetu jednostki,
 • współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunku bankowego Inspektoratu,
 • terminowe rozliczanie zobowiązań pieniężnych,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu,
 • prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 lat praktyka w księgowości
 • wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych z aktami wykonawczymi,
 • znajomość programu PŁATNIK,
 • doświadczenie w przygotowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w księgowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy lub inne formy nabycia wiedzy w wymaganym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma
  Pl. Niepodległości 1 (pokój 256)
  22-100 Chełm

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 562 75 82, e-mail: pinb.miasta.chelma@poczta.fm
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 82 562 75 81
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Inspektoratu przez okres 5 dni roboczych od daty ukazania się informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko, po czym dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 sierpień 2019 r.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 903

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma

Udostępnił: Jacek Osmoła

Komórka organizacyjna: PINBm.Chełma

Wprowadzono: 05.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×