Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 34194ARCHIWALNE z dnia 15.09.2018 r.

 • Oferty do
  24

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: badań i pomiarów

w Laboratorium WIOŚ w Lublinie - Pracownia analiz manualnych i instrumentalnychMiejsce wykonywania pracy:

Biała Podlaska

Delegatura w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

WARUNKI PRACY

•   praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w laboratorium),
•   praca w terenie,
•   nietypowe godziny pracy (dyżury PPA),
•   wysiłek fizyczny.

Budynek Delegatury w Białej Podlaskiej posiada zabudowę parterową. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – progi. Brak podjazdu umożliwiającego wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów oraz opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów,
 • opracowywanie i wdrażanie nowych i nowelizowanych procedur badawczych oraz nowych technik analitycznych,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w grupie badań nad realizowanymi zadaniami,
 • realizacja sprawdzenia i wzorcowania oraz obsługa zapobiegawcza wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami,
 • przedstawianie Kierownikowi Pracowni propozycji zmian na zajmowanym stanowisku wraz z uzasadnieniem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie chemiczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w laboratorium
 • obsługa podstawowych programów komputerowych
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych
 • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne, studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, technik analitycznych i/lub zapewnienia jakości badań,
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w laboratorium instytucji publicznych związanych z ochroną środowiska,
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania ze strony BIP WIOŚ w Lublinie),
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Siedzibą Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin. • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie - tel. (81) 718 62 52, e-mail: iod@wios.lublin.pl. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
Etap II: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań tj. :
- pobieranie próbek środowiskowych,
- przygotowywanie próbek środowiskowych do badań fizyko-chemicznych,
- wykonywanie badań elektrochemicznych (w tym potencjometrycznych), miareczkowych, spektrofotometrycznych, wagowych,
- wykonywanie pomiarów terenowych.
Następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz Oświadczenie dla kandydatów na stanowiska służby cywilnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru.
Dodatkowe informacje tel. (81) 718-62-45.Liczba odwiedzin: 402

Wytworzył/odpowiada: Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Udostępnił: Joanna Koczon

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkolenia

Wprowadzono: 15.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×