Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Ogłoszenie o naborze nr 64793ARCHIWALNE z dnia 27.06.2020 r.

 • Oferty do
  13

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kadr i szkolenia

Zespół WspomagającyMiejsce wykonywania pracy:

Wieruszów

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28A, 98-400 Wieruszów

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno - biurowa, jednozmianowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h, praca w budynku dwukondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek bez windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników komendy
 • realizowanie polityki awansowej i odznaczeniowej
 • prowadzenie ewidencji sprawozdawczości kadrowej, urlopwej i organizacyjno - etatowej
 • koordynowanie zadań z zakresu medycyny pracy
 • realizowanie zadań z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów
 • koordynowanie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: kadry i płace
 • znajomość Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami
 • znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o Służbie Cywilnej z późniejszymi zmianami
 • znajomość Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji z późniejszymi zmianami
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • poświadczenie beziecześtwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "poufne"

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.07.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
  ul. Kuźnicka 28A
  98-400 Wieruszów
  tel. 627832411
  e-mail: komendant@wieruszow.ld.policja.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie tel. 627832412 email: komendant@wieruszow.ld.policja.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Łukasz Szczerbakowicz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 426652062 email: iod@ld.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,5063 mnożnik kwoty bazowej +wysługa lat tj. 3060,74 złotych brutto
+ wysługa lat;
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne;
kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie;
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.Liczba odwiedzin: 3457

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Udostępnił: Kamila Waligóra

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Wprowadzono: 27.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×