Krajowa Informacja Skarbowa

Ogłoszenie o naborze nr 60054ARCHIWALNE z dnia 23.01.2020 r.

 • Oferty do
  31

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent

do spraw: rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

w Trzecim Dziale Wydawania Interpretacji IndywidualnychMiejsce wykonywania pracy:

Piotrków Trybunalski

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65
97-300 Piotrków Trybunalski

Adres urzędu:

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.506,08 zł brutto, • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), • nagrody jubileuszowe, • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, • ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00, • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy, • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie, • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowo-administracyjna, • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku VI piętrowym, przestrzeń pracy: III i V piętro, • budynek wyposażony w dwa dźwigi osobowe, • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku (parter budynku), • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych,
 • opracowywanie odpowiedzi na środki odwoławcze w tym skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje, w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 • prowadzenie rejestru spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów,
 • współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu obrony wydanej interpretacji indywidualnej uchylonej przez WSA,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów kierowanych za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń kaskadowych w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub inne wyższe uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie prawa, ekonomii lub administracji,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała

  z dopiskiem „oferta pracy – asystent KDIPT1-3” (na zastępstwo)
  lub osobiście w Kancelarii KIS, parter pok. 1-5.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; poniżej informacja do zapoznania się:

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, mający siedzibę w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Teodora Sixta 17.Współadministratorem Pani/Pana danych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kis@mf.gov.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/wnioski, telefonicznie pod nr 33 472-79-00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych:

1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze, tj. przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 221 § 1, § 4-§ 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może wystąpić gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Informacje o odbiorcach danych lub kategorie odbiorców danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1) organom Krajowej Administracji Skarbowej właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem prowadzonych postępowań;

2) innym organom, jednostkom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w niniejszej Informacji z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po zrealizowaniu tego celu jedynie niektóre dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach prawa wydanych na jej podstawie (2 lata).

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kierując pismo na adres siedziby administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

telefon: 22 531-03-00; fax: 22 531-03-01; strona internetowa: www.uodo.gov.pl

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wskazanego  w niniejszej Informacji. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku/pisma bez rozpatrzenia.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoba podejmująca zatrudnienie w służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).
Postepowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: testu wiedzy w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, zadania praktycznego polegającego na opracowaniu odpowiedzi na pytanie opisowe oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 89.Liczba odwiedzin: 3334

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Krajowa Informacja Skarbowa

Udostępnił: Wioletta Paterny

Komórka organizacyjna: Dział Kadr

Wprowadzono: 23.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×