Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie

Ogłoszenie o naborze nr 69429ARCHIWALNE z dnia 01.10.2020 r.

 • Oferty do
  14

  października

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony ZwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Opoczno

teren powiatu opoczyńskiego

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno

WARUNKI PRACY

Pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa związana z obsługą komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu. Praca poza siedzibą urzędu związana z koniecznością prowadzenia samochodu służbowego ( prawo jazdy kat. B ), wyjazdy służbowe. Wystąpienia publiczne, obsługa interesantów. Kontakt ze zwierzętami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór nad przestrzeganiem krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach oraz w rzeźniach.
 • Nadzór nad spełnianiem warunków weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie transportu zwierząt, obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
 • Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, samorządem lekarsko - weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 • Pobieranie próbek do badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
 • Prowadzenie określonego przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbkach.
 • Prowadzenie obowiązującego postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych, prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem sankcji karnych i nakładaniem grzywien.
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych czynności, w tym protokołów kontroli, decyzji, zaświadczeń oraz analiz, raportów, planów, sprawozdań itp.
 • Współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w ramach kompetencji.
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub nauki biologiczne
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna ).
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego.
 • Studia podyplomowe i/ lub szkolenia uzupełniające z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii.
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych lub/i szkoleń z zakresu wymagań dodatkowych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.10.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
  ul. Staromiejska 35
  26-300 Opoczno
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia nr 69429"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydatki/ kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz pisemnie o wybraniu lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu rekrutacji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Tel. kontaktowy: 44 755 23 14

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 831

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie

Udostępnił: Małgorzata Kowalska

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 01.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×