Kuratorium Oświaty w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 37536ARCHIWALNE z dnia 08.11.2018 r.

 • Oferty do
  22

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

do spraw: nadzoru pedagogicznego

w Wydziale Rozwoju EdukacjiMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. T. Kościuszki 120a
90-446 Łódź

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
- budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek nie jest wyposażony w windę,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i innych placówek ze szczególnym uwzględnieniem poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz szkół specjalnych (prowadzenie kontroli planowych i doraźnych),
 • dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół (placówek),
 • opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
 • koordynowanie zagadnień związanych z kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomaganiem wychowawczej roli i funkcji rodziny. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
 • dokonywanie analizy formalnej wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, prowadzenie komisji kwalifikacyjnych,
 • nadzór nad organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; współpraca z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nad podmiotami prowadzącymi szkolenia dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku,
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z programów rządowych i programów ministra właściwego ds. oświaty, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe w związku z art. 90u ustawy o systemie oswiaty oraz współpraca z jednostkami samorzadu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,
 • koordynowanie zadań przydzielonych przez dyrektora wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: znajomość zagadnień z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zagadnień związanych ze wspomaganiem wychowawczej roli i funkcji rodziny,
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nietypowych;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • kopia dokumentów potwierdzajacych co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej (nie dotyczy nauczycieli)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  90-446 Łódź, al. T. Kościuszki 120a
  z dopiskiem: oferta pracy WIZ_WRE

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Kuratorium Oświaty w Łodzi , 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120 A, tel. (42) 636-34-71, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Kamil Najdzionek, tel. (42) 636-26-76, e-mail: knajdzionek@kuratorium.lodz.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe pozyskane w związku z naborem na wolne stanowisko pracy nie będą przekazywane innym podmiotom;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 637-72-56Liczba odwiedzin: 606

Wytworzył/odpowiada: Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Udostępnił: Marlena Kłąb

Komórka organizacyjna: Wydział Finansów i Kadr

Wprowadzono: 08.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×