Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 38901ARCHIWALNE z dnia 03.12.2018 r.

 • Oferty do
  13

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: planowania i analiz

w Wydziale Rodziny i Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Żeromskiego 87

Adres urzędu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

WARUNKI PRACY

Czynniki szczególne: brak specjalistycznego programu umożliwiającego przetwarzanie zmian wprowadzonych w budżecie w układzie tradycyjnym na układ zadaniowy; duża liczba kontaktów bezpośrednich i telefonicznych z przedstawicielami j.s.t. i j.p.s. w sprawach dotyczących finansowania zadań w ramach budżetu Wojewody stwarza utrudnienia w realizacji terminowych prac bieżących i wymaga od pracownika umiejętności pracy w sytuacjach stresu (zagrożenie terminowości wykonania zadań - powiązane z odpowiedzialnością – przy jednoczesnej konieczności zabezpieczenia wysokiego poziomu usług w kontaktach z interesantem)
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: rozmowy telefoniczne z przedstawicielami j.s.t
kilka razy w tygodniu: rozmowy telefoniczne klientami Urzędu,
kilka razy w roku: rozmowy telefoniczne z pracownikami ministerstw.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu budżetu Wojewody Łódzkiego – okres roczny i trzyletni, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w ramach nadzorowanych zadań i przekazanie ich do Wydziału Finansów i Budżetu w celu wykonania opracowania zbiorczego – realizowane we współpracy z nadzorowanymi jednostkami samorządu terytorialnego(powiaty, gminy, samorząd województwa łódzkiego) oraz innymi oddziałami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej. Opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody Łódzkiego. Analiza i weryfikacja potrzeb zgłaszanych przez wyżej wymienione jednostki oraz opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewody - zgodnie z ustawą budżetową na dany rok w uzgodnieniu z j.s.t. oraz rozliczanie wykonania budżetu na dany rok budżetowy w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • comiesięczne analizowanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań wykonywanych przez j.s.t (na podstawie informacji uzyskanych z j.s.t.), nadzór nad realizacją planów wydatków przez te jednostki w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych i skierowania ewentualnych wystąpień do ministerstw o przyznanie dodatkowych środków z rezerw celowych oraz udział w kontrolach realizowanych na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej, a także przygotowywanie decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie zwrotu środków wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych
 • opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego o dokonanie zmian w planach budżetu na podstawie przeprowadzonych analiz zapotrzebowania i stopnia wykonania budżetu, prowadzenie ewidencji planów dotacji i zmian w planach (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), sporządzanie zapotrzebowań na przekazywanie środków przeznaczonych na realizację zadań dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów niepublicznych (w ramach zawartych umów) – we współpracy z tymi jednostkami oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. oceny wniosków o finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej w celu opracowania propozycji przyznania dodatkowych środków wnioskującym j.s.t. oraz propozycji dokonania zmian w budżecie Wojewody
 • analiza informacji kwartalnych składanych przez j.s.t. w zakresie wykonania budżetu, wyciąganie wniosków z analiz w celu proponowania ewentualnych zmian w budżecie lub podjęcia innych działań w stosunku do j.s.t.
 • opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody w zakresie nadzorowanych zadań w celu przekazania ich do Wydziału Finansów i Budżetu przygotowującego opracowanie zbiorcze oraz półrocznych informacji na temat wykonania budżetu w układzie zadaniowym
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane głównie przez j.s.t. oraz jednostki pomocy społecznej, dotyczące najczęściej możliwości pozyskania dodatkowych środków budżetowych
 • udział w pracach Komisji powołanych przez Wojewodę Łódzkiego (Program „Maluch”), Dyrektora Generalnego Urzędu (budżet zadaniowy) oraz Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej (zespół ds. oceny wniosków o finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej)
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok praca w administracji publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomocy społecznej, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o dochodach j.s.t., ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, kpa i innych,
 • znajomość przepisów określających zasady opracowania budżetu państwa,
 • znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego „EXCEL” i innych podstawowych programów Microsoft,
 • umiejętności: organizacji pracy własnej, dokładność i rzetelność, komunikatywność, działania w sytuacjach trudnych, analizowania, oceniania i wnioskowania, odpowiedzialność, właściwego zorganizowania współpracy z innymi jednostkami i pracownikami Urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenie w pracy w służbach finansowych,
 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 38901''

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za

pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1.1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

1.2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie ogółem brutto: 2 800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Liczba odwiedzin: 287

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Udostępnił: Marzena Radzik-Bryś

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Wprowadzono: 03.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×