Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 22606ARCHIWALNE z dnia 20.02.2018 r.

 • Oferty do
  2

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: sporządzenia oceny przedsięwzięć z zakresu hydrogeologii oraz przygotowywania projektów aktów prawnych, decyzji administracyjnych oraz uzgodnień i opinii projektów planów gospodarowania wodami

w Wydziale Infrastruktury i RolnictwaMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Adres urzędu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

WARUNKI PRACY

praca w terenie kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie: Nadzór Wodny, kilka razy w tygodniu: Zarząd Zlewni kilka razy w miesiącu - Starostowie powiatów, kilka razy w roku - Ministerstwo Środowiska czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie weryfikacji przekazanej wojewodzie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną
 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ustanawiania stref ochronnych zbiorników śródlądowych, przyjmowania planów utrzymania wód, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich
 • przygotowywanie uzgodnień w zakresie planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez zakłady energetyczne i kontrola wprowadzonych ograniczeń, projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy sporządzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej współdziałania z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ustanawiania stref ochronnych (opiniowanie dokumentacji dotyczącej ochrony bezpośredniej i pośredniej), uzgadniania z właściwym organem Wód Polskich rozstrzygnięć dotyczących wielkości opłaty melioracyjnej stanowiącej zwrot kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na wykonanie urządzeń melioracji wodnych, przygotowywania przy współdziałaniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami rocznego sprawozdania z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym
 • weryfikacja formalna wniosków podlegających uzgadnianiu z organami niezespolonej administracji rządowej-Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Warszawie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia komitetów konsultacyjnych i doradczych, o których mowa w ustawie Prawo wodne, innych zespołach doradczych powoływanych przez Wojewodę
 • współpraca z organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich, ustanawiania stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, ustanawiania obszarów ochronnych oraz opiniowania projektów Wód Polskich planu gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy
 • rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków, interwencji posłów, radnych i mieszkańców województwa w zakresie objętym stanowiskiem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • zdolności organizacyjne
 • dokładność, terminowość
 • odpowiedzialność, uczciwość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu hydrogeologii, prawnicze lub administracyjne
 • przeszkolenie z zakresu prawa wodnego i ustawy Prawo wodne
 • wykorzystywanie baz danych z zakresu ewidencji wód, urządzeń wodnych przy użyciu systemu informacji przestrzennej Geomelio oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS), geodezji, kartografii, nawigacji satelitarnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr 22606

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 900,00 zł
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu. Oświadczenia oraz list motywacyjny należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia - telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Siedziba administratora danych:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.Liczba odwiedzin: 2799

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Udostępnił: Marzena Radzik-Bryś

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Wprowadzono: 20.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×