Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 20951ARCHIWALNE z dnia 19.01.2018 r.

 • Oferty do
  29

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  3
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i programów rządowych

w Wydziale Rodziny i Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

ul. Żeromskiego 87

Adres urzędu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

WARUNKI PRACY

czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres spowodowany presją czasu realizacji zadań, niespójnością przepisów, podziałem środków finansowych przyznawanych dla podmiotów w ramach programów rządowych,
kontakty zewnętrzne
- kilka razy dziennie jednostki organizacyjne pomocy społeczne (powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, podmioty niepubliczne)
- kilka razy w tygodniu (jednostki samorządu terytorialnego - gmina, powiat, województwo)
- kilka razy w miesiącu (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, inne organy administracji rządowej i samorządowej
- kilka razy w roku (osoby prywatne wnoszące skargi na działalność instytucji pomocy społecznej bądź proszące o interwencję lub informację w zakresie realizowanych przez oddział zadań, podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu państwa

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań w celu oceny jakości działalności i realizacji zadań oraz zgodności zatrudniania kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli, przygotowywanie projektów decyzji, protokołów pokontrolnych i zaleceń, sprawozdań oraz innych dokumentów i materiałów wynikających z realizacji zadań
 • merytoryczna ocena wniosków, opracowywanie zapotrzebowań na środki finansowe, nadzór nad wykorzystaniem dotacji udzielonych podmiotom w ramach programów rządowych oraz rozliczanie przyznanych dotacji
 • monitorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i programów rządowych, opiniowanie uchwał jst. w zakresie poprawności merytorycznej
 • sporządzanie sprawozdań (kwartalne oraz roczne) z realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego nadzorowanych zadań oraz przygotowywanie informacji na zlecenie organów centralnych oraz innych podmiotów złożonych przez nie wniosków
 • dokonywanie merytorycznej oceny wniosków i analiza wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w ramach programów rządowych
 • gromadzenie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym realizowanych zadań
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi ŁUW, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy pracy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, postępowania administracyjnego
 • umiejętności: obsługi komputera, Excel, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, pracy w zespole, komunikowania się, bycia odpornym na stres, podejmowania decyzji
 • odpowiedzialność
 • sumienność
 • rzetelność, uczciwość
 • wysoka kultura osobista, chęć dalszego doskonalenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca doświadczenie zawodowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr 20951

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.1889 ze zm).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci powinni składać aplikacje w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ŁUW w Łodzi lub przesłać dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany w ogłoszeniu adres. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mail (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).
Siedziba administratora danych :
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-51Liczba odwiedzin: 508

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Udostępnił: Marzena Radzik-Bryś

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Wprowadzono: 19.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×