Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 19918ARCHIWALNE z dnia 28.12.2017 r.

 • Oferty do
  7

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: realizacji budżetu Wojewody Łódzkiego

w Wydziale Finansów i BudżetuMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Adres urzędu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

WARUNKI PRACY

praca samodzielna praca wymagająca koncentracji czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, stres związany z wysokością i charakterem dysponowanych środków, stres obsługi klienta, długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetu państwa zgodnie z planem kont w pełnej podziałce obowiązującej klasyfikacji budżetowej
 • sporządzanie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych z wykonania budżetu wojewody
 • rozliczenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa, w tym informacji w zakresie dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wpłat z tytułu refundacji wydatków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • sporządzanie informacji o udzieleniu lub nieudzieleniu pomocy publicznej
 • prowadzenie spraw dotyczących obsługi finansowej należności budżetowych windykowanych przez dysponenta części 85/10 - woj. łódzkie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: współpraca z organami egzekucyjnymi w zakresie zależności przypisanych do zwrotu
 • terminowe przekazywanie dochodów budżetowych na centralny rachunek dochodów budżetu państwa zgodnie z terminami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz ustawą o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 • bieżąca analiza wpływów dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie oraz rachunek bankowy prowadzony w BGK24 Oddział Okręgowy w Łodzi
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej „NBE” (w tym aplikacji drogi awaryjnej „DRAW”), BGK24, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR oraz systemu finansowo – księgowego FK
 • kontrola prawidłowości sporządzenia kwartalnych sprawozdań Rb-27 ZZ sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych jak również informacji dotyczących realizacji planu dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w układzie tradycyjnym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych lub odbyty staż w administracji publicznej
 • biegła znajomość obsługi programów komputerowych (Microsoft Office - w szczególności aplikacji Excel oraz Word)
 • znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej i finansowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na czynniki stresogenne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
 • przeszkolenie: z zakresu rachunkowości budżetowej/rachunkowości, prowadzenie ewidencji księgowej w układzie tradycyjnym lub zadaniowym, znajomość systemu bankowości elektronicznej NBE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem ,,Oferta pracy nr 19918''

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2,800 zł ogółem

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.1889).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci powinni składać aplikacje w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ŁUW w Łodzi lub przesłać dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany w ogłoszeniu adres. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mail (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).
Siedziba administratora danych :
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-51Liczba odwiedzin: 2941

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Udostępnił: Marzena Radzik-Bryś

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Wprowadzono: 28.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×