Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 61480ARCHIWALNE z dnia 21.02.2020 r.

 • Oferty do
  2

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: realizacji zadań dotyczących uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych oraz ich uzupełnienia w wyniku ponoszonych strat.

w Sekcji Uzupełnień, Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania RezerwamiMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91 - 735 Łódź

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
ul. Źródłowa 52
91 - 735 Łódź

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na drugim piętrze. W budynku brak jest windy. Budynek i pomieszczenia sanitarno – higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie przedsięwzięć związanych z uzupełnieniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych;
 • planowanie i realizacja nadawania przydziałów mobilizacyjnych;
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy (osób) w SI SPIRALA-ZINT;
 • wystawianie żołnierzom rezerwy (osobom) kart powołania do służby czynnej po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny;
 • wystawianie żołnierzom rezerwy (osobom) wezwań w sprawie powszechnego obowiązku obrony;
 • opracowywanie propozycji wniosków awansowych w sprawie mianowania na wyższe stopnie wojskowe, żołnierzy rezerwy oraz sporządzanie opinii do tych wniosków;
 • współuczestniczenie w realizacji planu terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub wojsku.
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem MS OFFICE: Word Excel;
 • poświadczenie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych ,,POUFNE" lub złożenie oświadczenia o poddaniu się porocedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dyspozycyjność.
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych ,,POUFNE" lub oświadczenie o poddaniu się porocedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w Kancelarii Jawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub przesyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
  Adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
  ul. Źródłowa 52
  91 - 735 Łódź


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi, ul. Źródłowa 52, 91 - 735 Łódź tel. 261 - 444- 510, adres e-mail: wkulodz@ron.mil.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: pani Małgorzata KRZYPKOWSKA ul. Źródłowa 52, 91 - 735 Łódź tel. 261 - 444- 500, adres e-mail: wkulodz@ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łodzi
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie - umowa o pracę na czas określony.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3.049,85 zł. brutto według mnożnika kwoty bazowej 1,591 + wysługa lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kwalifikacji na stanowisko.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać dane kontaktowe - numer telefonu. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: I-weryfikacja dokumentów pod względem formalnym, II- sprawdzian wiedzy (test) i umiejętności (obsługa komputera), III - rozmowa kwalifikacyjna z komisją. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów zostaną telefonicznie powiadomieni o dalszej procedurze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-444-352 (bez numeru kierunkowego).Liczba odwiedzin: 2658

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi

Udostępnił: Beata Grzegorczyk

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 21.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×