Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 49836ARCHIWALNE z dnia 25.06.2019 r.

 • Oferty do
  8

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Zespole ds. finansowo-księgowychMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
ul. Proletariacka 2/6
93-569 Łódź

WARUNKI PRACY

Warunki pracy: praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach i związane z tym wyjazdy służbowe. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w budynku, który nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak jest podjazdów, windy osobowej, odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanej toalety. Zachodzi też konieczność przemieszczania się w innych budynkach Inspektoratu, w których istnieją również ww. bariery architektoniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w używaniu Inspektoratu
 • Udział w okresowych inwentaryzacjach
 • Przeprowadzanie kontroli podległych powiatowych inspektoratów weterynarii w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia rachunkowości oraz wykonywania dyspozycji środkami publicznymi przez te jednostki
 • Prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i rozchodów środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie rocznych umorzeń środków trwałych
 • Sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych
 • Rozliczanie delegacji służbowych pracowników
 • Prowadzenie ewidencji księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: co najmniej 3 lata w obszarze księgowości budżetowej
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • Znajomość obsługi programów komputerowych (word, excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Szkolenia z zakresu finansów i księgowości
 • Znajomość przepisów dotyczących ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  ul. Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź
  Sekretariat

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi. Adres siedziby : ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź. Kontakt e-mail: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl, telefon: (48) 42 635 14 00, 42 635 14 01
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@wiw-lodz.pl telefon: (48) 42 635 14 07
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ul. Proletariacka 2/6
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każda osoba do zatrudnienia w służbie cywilnej zobowiązana jest do złożenia ww. dokumentów. Po dokonaniu weryfikacji ofert wszystkie kandydatki i wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie, miejscu oraz metodach i technikach przeprowadzenia kolejnego etapu naboru. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny, życiorys i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem .
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
Pomocniczy wzór oświadczeń do ewentualnego wykorzystania znajduje się na stronie internetowej WIW w Łodzi w zakładce Informacje- Pliki do pobrania.
Nasz urząd jest pracodawca równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 42 635 14 04.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1745

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Udostępnił: Wioleta Krupińska-Bugaj

Komórka organizacyjna: stanowisko pracy ds. pracowniczych

Wprowadzono: 25.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×