Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 35986ARCHIWALNE z dnia 13.10.2018 r.

 • Oferty do
  31

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zamówień publicznych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w ŁodziMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym,praca w terenie stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych urzędu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktami wewnętrznymi
 • Sporządzanie planów zamówień publicznych i monitorowanie ich wykonania
 • Administrowanie mieniem ruchomym i nieruchomym urzędu oraz prowadzenie jego ewidencji
 • Współpraca z kierownictwem, komórkami organizacyjnymi i delegaturami urzędu w zakresie ustalania i realizacji potrzeb materiałowo-technicznych
 • Prowadzenie i przygotowywanie korespondencji i danych sprawozdawczych i analiz w zakresie spraw objętych zakresem czynności

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Znajomość zasad gospodarowania mieniem w w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Obsługa komputera( pakiet biurowy,arkusze kalkulacyjna)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B (czynne)
 • Dokładność,rzetelność,terminowość
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Samodzielność i kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe preferowane administracja,ekonomia,finanse,prawo,zarządzanie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków,tel.42/638-07-21, sekretariat2wuoz-lodz.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel.42/638-07-21, sekretariat@wuoz-lodz.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Udostepnionych danych nie przekazujemy podmiotom trzecim
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Nie zwracamy nadesłanych ofert, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogloszenia o naborze wraz z nazwa stanowiska, na które składana jest aplikacja.
Proponowane wynagrodzenie ok. 3400 zł.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2253

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Udostępnił: Jolanta Lewkowicz

Komórka organizacyjna: sekretariat

Wprowadzono: 13.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×