Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 63632ARCHIWALNE z dnia 29.05.2020 r.

 • Oferty do
  08

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawny

do spraw: orzecznictwa administracyjnego

w Wydziale Orzeczniczo-PrawnymMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

90-113 Łódź, ul. R.Traugutta 25

WARUNKI PRACY

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z :
-pracą w siedzibie Inspektoratu przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
- analizą zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym,
- prowadzeniem rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań.

ZAKRES ZADAŃ

 • - przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz odpowiedzi na skargi i sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń dotyczących organów nadzoru budowlanego oraz wniosków składanych w trybach nadzwyczajnych,
 • analiza dokumentacji oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi
 • kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie interesantów celem udostepnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa)
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w organach administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdyscyplinowanie, dobra odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres: kadry.winb@lodz.uw.gov.pl lub listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, ul. R.Traugutta 25, 90-113 Łódź

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1.     Administrator Danych

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź), tel. 0-42 637 47 33, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

2.     Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

3.     Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

1)     wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:

a)     ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b)    ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

c)     ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

d)    ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

e)     ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

f)     ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

2)     wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)

3)     wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy każdej załatwianej sprawie.

4.     Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

5.     Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6.     Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1)     prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;

2)     prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

3)     prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym  wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:

a)     prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów administracji architektoniczno-budowlanej:

·         kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym

·         kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem

·         kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów  prawa budowlanego

b)    czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

c)     prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

d)    prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:

·         ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

·         ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym

·         ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

6)     prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

7)     cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

8)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.

8.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 892

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Udostępnił: Zbigniew Owczarczyk

Komórka organizacyjna: WINB Łódź

Wprowadzono: 29.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×