Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 55596ARCHIWALNE z dnia 10.10.2019 r.

 • Oferty do
  31

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawny

do spraw: orzecznictwa prawnego

w Wydziale Orzeczniczo – PrawnymMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych, udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień oraz odpowiedzi na skargi i sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń, dotyczących rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego oraz wniosków składanych w trybach nadzwyczajnych
 • analiza dokumentacji
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi,
 • udział w oględzinach
 • kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • komunikatywność
 • Kultura osobista
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 1419

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1.       Administrator Danych

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-113 Łódź), tel. 0-42 637 47 33, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

2.       Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

3.       Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

1)       wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:

a)       ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

b)       ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

c)       ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

d)       ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

e)       ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

f)        ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

2)       wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)

3)       wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy każdej załatwianej sprawie.

4.       Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

5.       Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6.       Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1)       prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;

2)       prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

3)       prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym  wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na:

a)       prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów administracji architektoniczno-budowlanej:

·         kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym

·         kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem

·         kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów  prawa budowlanego

b)       czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

c)       prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

d)       prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego;

4)       prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:

·         ust. 3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

·         ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym

·         ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

6)       prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;

7)       cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

8)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.

8.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagąLiczba odwiedzin: 1924

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Udostępnił: Monika Marchwicka-Stawiana

Komórka organizacyjna: Sekretariat

Wprowadzono: 10.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×