Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 56531ARCHIWALNE z dnia 29.10.2019 r.

 • Oferty do
  12

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: postępowań administracyjnych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w ŁodziMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź

WARUNKI PRACY

Budynek dziesięciokondygnacyjny z windą, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniami ujawnionymi podczas kontroli przez funkcjonariuszy Policji w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w wyniku wydania decyzji kasatoryjnej przez organ II instancji oraz postępowania wynikające z prawomocnych wyroków sądów i z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego w celu wydania rozstrzygnięcia.
 • Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzi ich ewidencję w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowań.
 • Przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia w celu skierowania wniosku o ukaranie do właściwego sądu.
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków wnoszonych na podstawie Działu VIII kodeksu postępowań administracyjnych w celu zapewnienia obsługi spraw.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowań w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustawy Kodeks wykroczeń
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • skrupulatność
 • dobra organizacja pracy
 • kreatywność
 • asertywno ść
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość obsługi komputera i obsługi programów biurowych MS Word i Exel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • posiadanie prawa jazdy katogorii B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • W OFERCIE PRACY PROSIMY NIE ZAMIESZCZAĆ KSEROKOPII ORZECZENIA

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W ŁODZI
  ul. ŁAGIEWNICKA 54/56
  91-463 ŁÓDŹ
  z dopiskiem „ Oferta pracy”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź, e-mail: sekretariat@witd.lodz.pl, tel. 42 639 80 68.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@witd.lodz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź ( z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

 Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
    00 - 193 Warszawa)

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź, e-mail: sekretariat@witd.lodz.pl, tel. 42 639 80 68.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@witd.lodz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź ( z dopiskiem ochrona danych osobowych).

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

 Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
    00 - 193 Warszawa)

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

-Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie do 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.witd.bip.lodz.pl.
- Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
- oferta pracy i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
- Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witd.lodz.pl.
- Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 42 639 80 68/69 w. 109

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1215

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Udostępnił: Jolanta Ścieszko

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 29.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×