Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 55271ARCHIWALNE z dnia 05.10.2019 r.

 • Oferty do
  25

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego WschodniegoMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9

WARUNKI PRACY

- umowa na zastępstwo
- wynagrodzenie brutto 3000,- zł
- praca w siedzibie inspektoratu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości),
- częsty kontakt z petentami inspektoratu,
- prowadzenie pojazdu służbowego

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie rejestrów wynikających z ustawy - Prawo budowlane,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS i GUNB
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane:
 • 1) Przenoszenie na rzecz innego podmiotu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych - art. 40 ust. 2 ustawy –Prawo budowlane. 2) Przyjmowanie od inwestorów zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem lub zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego- art. 41 ust. 4. 3) przyjmowanie zawiadomień od inwestora o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę - art. 54 ust. 1, 4) wzywanie inwestora do uzupełnienia braków lub nieścisłości w dokumentach załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy - art. 57 ust. 4, 5) przyjmowanie zawiadomień o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – art. 62 ust. 1 pkt 3, 6) Powiadomienie o katastrofie budowlanej Wojewódzkiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - art. 76 ust. 1. 7) Bezzwłoczne przesyłanie organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego - art. 84 ust. 2 pkt 1. 8) Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń organu administracji –architektoniczno –budowlanego, tj.: ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego - art. 84 ust. 2 pkt 2. 9) Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych - art. 84 ust. 2 pkt 3. 10) Prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2- art. 84 ust. 2 pkt 4. 11) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia z Prawa budowlanego – art. 93 w związku z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),
 • Wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych:
 • 1) Przyjmowanie od właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, oceny stanu wyrób budowlanych zawierających azbest -§ 4 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089). 2) Przyjmowanie od wykonawcy zgłoszenia prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac -§ 6 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).
 • Przekazywanie organom podatkowym informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017r., poz. 68)
 • Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe uprawnienia budowlane doświadczenie pracy w nadzorze budowlanym lub organach administracji architektoniczno-budowlanej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 (budynek Kaskada III piętro pokój 318)
  telefon 042 632-78-81

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@pinblodzkiwschodni.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.Liczba odwiedzin: 557

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi

Udostępnił: Anna Krakowiak

Komórka organizacyjna: Nadzór Budowlany

Wprowadzono: 05.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×