Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 40456ARCHIWALNE z dnia 05.01.2019 r.

 • Oferty do
  15

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony zabytków

do spraw: rejestru i dokumentacji zabytków nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru ZabytkówMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Łódź

Adres urzędu:

90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym,
stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków nieruchomych oraz przygotowuje dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekty decyzji w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków nieruchomych
 • Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczacą zabytków nieruchomych w tym współprowadzi rejestr zabytków nieruchomych i wojewódzka ewidencję w celu uzyskania aktualnego obrazu zasobu i stanu zachowania zabytków
 • Prowadzi kontrolę zabytków architektury i budownictwa w celu określenia stanu zachowania,stanu technicznego,sposobu uzytkowania,stanu prawno-własnościowego,formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji w związku z realizacja zaleceń
 • Uczestniczy w terenowych lustracjach, oględzinach zabytków nieruchomych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania
 • Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość
 • Opiniuje formy ochrony zabytkow nieruchomych
 • Digitalizuje zbiory danych o zabytkach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu historia sztuki,konserwatorstwo,ochrona dóbr kultury
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony zabytków, kodeksu postępowania administracyjnego,umiejętność interpretacji przepisów
 • Sumienność,rzetelność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat.B
 • Biegla umiejętność obslugi komputera oraz programów Ms office,Corel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego
 • umiejetność archiwizacji dokumentów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 42/6317892,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 42/6317892,iod@wuoz-lodz.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oświadczenia,list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,oferty zostaną komisyjnie zniszczone.Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogłoszenia o naborze wraz z nazwą stanowiska na które jest składana aplikacja.
Należy złożyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów naboru.
Proponowane wynagrodzenie ok.2.500,00 zł

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 370

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Udostępnił: Jolanta Lewkowicz

Komórka organizacyjna: sekretariat

Wprowadzono: 05.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×