Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 55490ARCHIWALNE z dnia 09.10.2019 r.

 • Oferty do
  21

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: komunikacji społecznej

w Biurze WojewodyMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Adres urzędu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

WARUNKI PRACY

Czynniki szczególne: praca w terenie, nietypowe godziny pracy, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, presja czasu oraz gotowość do wykonywania czynności służbowych poza normatywnym czasem pracy, w tym dni ustawowo wolne od pracy. Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: z dziennikarzami – przekazywanie informacji, komunikatów, wyjaśnień, udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, kilka razy w tygodniu: z podmiotami organizującymi wydarzenia medialne(instytucje państwowe, samorządowe, organizacje społeczne) do ustalenia szczegółów organizacyjnych, scenariusza, charakteru wydarzenia, uzyskania dodatkowych informacji. kilka razy w roku: z przedstawicielami służb mundurowych oraz organizacyjno-prasowych ministerstw urzędów centralnych itp. – współpraca w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń, wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i organizowanych w miejscach publicznych (np. wizyta Prezesa Rady Ministrów) Inne: zagrożenie korupcją, długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z dziennikarzami i wydziałami Urzędu, polegająca między innymi na przygotowywaniu komunikatów, wyjaśnień i sprostowań, jak również na udzielaniu odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności wojewody łódzkiego, ŁUW oraz jednostek podporządkowanych i nadzorowanych przez wojewodę łódzkiego,
 • redagowanie i zamieszczanie informacji wraz z dokumentacją fotograficzną na stronach internetowych ŁUW, portalach społecznościowych, serwisach internetowych prowadzonych przez poszczególne wydziały oraz prowadzenia kalendarza wydarzeń z udziałem kierownictwa Urzędu,
 • obróbka graficzna zdjęć, przygotowywanie materiałów graficznych na stronę internetową ŁUW oraz na portale społecznościowe,
 • monitorowanie portali społecznościowych pod względem wyrażanych opinii nt. pracy wojewody łódzkiego, Urzędu oraz organów administracji zespolonej oraz jednostek podporządkowanych wojewodzie i nadzorowanych przez wojewodę,
 • zapewnienia obsługi medialnej podczas wyjazdów służbowych oraz innych wydarzeń z udziałem kierownictwa Urzędu,
 • pomoc w działalności prasowo-informacyjnej jednostkom organizacyjnym, podległym wojewodzie łódzkiemu,
 • redagowanie przeglądów prasy lokalnej i ogólnopolskiej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i funkcjonowania rynku mediów,
 • umiejętności: organizacyjne i współpracy, komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, łatwość, poprawność i zwięzłość w pisaniu tekstów informacyjnych
 • umiejętność pracy w programach graficznych do obróbki zdjęć.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie w prowadzeniu portali społecznościowych lub organizowanie konferencji prasowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 55490"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

·       podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

·       podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 600,00 zł + dodatek stażowy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3696

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Udostępnił: Anna Strzemecka

Komórka organizacyjna: Oddział Kadr

Wprowadzono: 09.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×