Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 31973ARCHIWALNE z dnia 09.08.2018 r.

 • Oferty do
  20

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik wydziału

do spraw: kierowania wydziałem

w Wydziale NieruchomościMiejsce wykonywania pracy:

Łódź i teren. woj. łódzkiego

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91 - 857 Łódź

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych( wykonawcy robót, organy administracji, właściciele nieruchomości), - zagrożenie korupcją i naciskami ze strony właścicieli nieruchomości, - praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Pracownikom oferujemy: - stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - trzynaste wynagrodzenie, - ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy, - skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych), - pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, - dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym, - możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy Wydziału Nieruchomości
 • koordynowanie i samodzielne uczestniczenie w pracach dotyczących zlecania i kontroli wykonawstwa, przeprowadzanie merytorycznego odbioru i rozliczanie robót geodezyjnych i geodezyjno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, współpracowanie w opracowaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowania
 • koordynowanie i samodzielne wykonywanie prac dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmian użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz GDDKiA w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje, przygotowywanie oświadczeń o prawie do dysponowania terenem
 • koordynowanie prac w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe oraz w zakresie spraw geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie GDDKiA
 • nadzór i samodzielne prowadzenie monitoringu rzeczywistego stanu realizacji pozyskania gruntów oraz współpraca z właściwymi Wydziałami w sporządzaniu rocznych i wieloletnich planów finansowych związanych z nabywaniem nieruchomości i wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych oraz przekazywanie okresowych sprawozdań z ich wykonania
 • koordynowanie i samodzielne opracowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych i istotnych warunków zamówienia , przygotowywanie materiałów dotyczących zawierania umów oraz sprawdzanie i merytoryczne ocenianie ofert składanych w przetargach w zakresie działalności Wydziału
 • koordynowanie i samodzielne wykonywanie prac związanych z pozyskaniem nieruchomości na potrzeby drogownictwa w drodze umów cywilno-prawnych, nabywanie działek tzw. resztówek oraz prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości zamiennych i wynajmowaniem lokali zamiennych
 • współpraca z właściwymi organami administracji rządowej, samorządowej i sądów, w zakresie realizacji prac geodezyjnych, formalno - prawnych, scaleniowych o scaleniowo - wymiennych związanych z koniecznością przebudowy wokół autostradowej struktury rolnej, udział w radach technicznych, ZOPI i KOPI oraz konsultacjach społecznych i postępowaniach egzekucyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub drogownictwa
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • prawo jazdy kat. B
 • wiedza z zakresu ”specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje w zakresie: zarządzania personelem, zarządzania zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, organizacji pracy, świadomości kosztów i skutecznej komunikacji
 • oświadczenie o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). [Oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.]
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami lub geodezji
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej i w kierowaniu zespołem
 • uprawnienia do wyceny nieruchomości
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym
 • znajomość zasad wyceny nieruchomości
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania gospodarki nieruchomościami

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • oświadczenie o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). [Oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.]
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  91 - 857 Łódź
  ul. Irysowa 2

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889 z późn.zm.) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacje o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy
- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres lodz.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 233-96-59 lub 233-96-05.Liczba odwiedzin: 2832

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Monika Dyl

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno - Administracyjne Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 09.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×