Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Ogłoszenie o naborze nr 68570ARCHIWALNE z dnia 14.09.2020 r.

 • Oferty do
  25

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i ZaopatrzeniaMiejsce wykonywania pracy:

Łęczyca

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
99-100 Łęczyca

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, - wyjazdy służbowe, - praca w systemie podstawowym, - oświetlenie sztuczne i naturalne, - obsługa urządzeń biurowych, - niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji obiektów budowlanych, sprzętu transportowego, kwaterunkowego, techniki policyjnej, w tym dokumentacji związanej z przyjęciem na stan ewidencyjny, legalizacją oraz brakowaniem.
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na zakupy realizowane przez właściwe merytorycznie wydziały KWP w Łodzi, rozliczanie wykonania umów z zakresu utrzymania budynku, obsługi technicznej, środków transportowych, a także realizacji zakupu usług, środków i materiałów w ramach przyznanego jednosce limitu finansowego.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją, utrzymaniem i naprawami oraz przeglądami środków transportowych będących w dyspozycji jednostki, rozliczanie przebiegu, zużycia paliw, smarów, akcesoriów samochodowych, w tym wydawanie kart pojazdów,rozliczanie zużycia paliw, sporządzanie sprawozdań z gospodarki MPiS, rozliczanie faktur paliwowych.
 • Zapewnienie właściwego pod względem przepisów ppoż., bhp i sanitarnych wyposażenia budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy oraz warunków pracy i służby, uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych obejmujących te zagadnienia oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych.
 • Zastępowanie podczas nieobecności pracownika na stanowisku operator urządzeń elektronicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji
 • znajomość zasad prowadzenia postępowania o zamówienia publiczne
 • umiejętność prowadzenia postępowań administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu bhp i ppoż
 • umiejętność obsługi komputera

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
  99-100 Łęczyca

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy z siedzibą przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, 99-100 Łęczyca
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z DODO, przysługuje osobie której dane są przetwarzane prawo do: a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax:22 531 03 01, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl, b)żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących tej osoby.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie : 1,2796 kwoty bazowej, tj. 2600,10 +wysługa lat. Oferty otrzymane po terminie, uzupełnione po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Aplikacje należy składać w siedzibie KPP w Łęczycy, przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 47 842 31 04

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1876

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Udostępnił: Kamila Baranowska

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 14.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×