Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 36636ARCHIWALNE z dnia 24.10.2018 r.

 • Oferty do
  05

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy asystent laboratoryjny

do spraw: badań GMO

w Centralnym Laboratorium w ToruniuMiejsce wykonywania pracy:

Toruń

Centralne Laboratorium GIORiN
ul.Żwirki i Wigury 73
87-100 Toruń

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II nr 11
00-828 Warszawa

WARUNKI PRACY

•   praca w laboratorium i praca administracyjno-biurowa,
•   kontakt z odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi
zagrożenie,
•   użytkowanie sprzętu laboratoryjnego (pipety automatyczne, homogenizatory (w tym
młynek kriogeniczny), spektrofotometr, pehametr, wagi, wirówki, autoklaw, termocyklery,
aparat do real-time PCR) oraz biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
•   praca przy monitorze ekranowym nie więcej niż 4 godziny dziennie,
•   praca pod presją czasu.
•   budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 2.
piętrze – brak windy, drzwi na klatkę schodową wyposażone są w samozamykacze).
•   praca przy monitorze ekranowym nie dłużej niż 4 godziny dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie analiz materiału roślinnego na obecność modyfikacji genetycznych metodami PCR i real-time PCR,
 • wdrażanie nowych metod badawczych,
 • koordynacja realizacji badań,
 • obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego (sprawdzanie),
 • przygotowywanie zaplecza technicznego (stanowiska pracy) do prac analitycznych,
 • współudział w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium w Centralnym Laboratorium,
 • prowadzenie szkoleń, instruktażu oraz bieżącego doradztwa w sprawach związanych z tematyką badań GMO,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji badań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenie w pracy laboratoryjnej, z uwzględnieniem metod biologii molekularnej,
 • znajomość technik biologii molekularnej (PCR, real-time PCR),
 • dokładność, zdolności manualne w pracy analitycznej,
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (w tym terminologii specjalistycznej),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość zasad walidacji metod analitycznych
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie ww. dziedzinie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
  al. Jana Pawła II nr 11
  00-828 Warszawa
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko starszego asystenta laboratoryjnego ds. badań GMO w Centralnym Laboratorium w Toruniu”.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych), (dalej: RODO), Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że:

1)     Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (adres siedziby: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, kontakt e mail: gi@piorin.gov.pl, tel. 22 652 92 90, 22 652 92 91);

2)     Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

4)     Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;

5)     Dane osobowe będą przetwarzane  w trakcie trwania naboru. Po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu;

6)     Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego  miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

7)     Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)     W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: iod.giorin@dpag.pl ;

9)     Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów/kandydatki wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia ”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W ciągu jednego miesiąca od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą pocztową lub e-mailem.Liczba odwiedzin: 293

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Szymańska

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 24.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×