Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 49803ARCHIWALNE z dnia 25.06.2019 r.

 • Oferty do
  8

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Organizacyjno-AdministracyjnymMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w RDOŚ, w tym kierowanie obiegiem dokumentacji i pism na potrzeby poszczególnych wydziałów.
 • Kierowanie klientów zewnętrznych do właściwych pracowników merytorycznych.
 • Prowadzenie kancelaryjnej obsługi zgłaszających się ze sprawami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentacji składu chronologicznego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej przez pracowników Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata
 • Znajomość ustaw: -o Służbie Cywilnej, -Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność.
 • Umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w obsłudze kancelaryjnej i archiwizacji.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
  pok. 712 VII piętro (kancelaria)
  z dopiskiem: WOA- starszy specjalista

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81,   85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 506 56 66, fax: 52 506 56 67,
e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl.

    Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy następuje
za pomocą adresu e-mail: iod.bydgoszcz@rdos.gov.pl.

    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
w służbie cywilnej.

    Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  ul. Dworcowa 81,
85-009 Bydgoszcz. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.

    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

    Uprawnienia:

      -prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

       - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Planowane techniki i metody naboru:
1.   Weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:
1)   nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
2)   złożone zostały po terminie - przy przesyłaniu oferty do RDOŚ
w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
3)   bez wymaganych dokumentów,
4)   bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych oświadczeniach,
5)   nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
2.   Pisemny sprawdzian wiedzy (test):
1)   w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,
2)   50 % uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,
3)   w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.
3.   Rozmowa kwalifikacyjna.
Prosimy o podawanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 506 56 66 wew. 6010Liczba odwiedzin: 4039

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Agata Dobrowolska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 25.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×