Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 49444ARCHIWALNE z dnia 17.06.2019 r.

 • Oferty do
  2

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: weryfikacji danych o emisjach i wyników modelowania matematycznego dla województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz udostępniania informacji o jakości powietrza w ramach monitoringu jakości powietrza

w Wydziale wspomagania ocen jakości powietrza i udostępniania informacji w Departamencie Monitoringu ŚrodowiskaMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca przy komputerze -wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie prac związanych z weryfikacją danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza zawartych w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE ze wszystkich rodzajów źródeł znajdujących się na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Określanie obszarów wymagających dodatkowych analiz, w oparciu o wyniki modelowania pod kątem identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza i we współpracy z KOBiZE. Uczestniczenie w pracach zmierzających do identyfikacji tych źródeł. Przygotowywanie informacji na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza w oparciu o dane zawarte w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE
 • Weryfikowanie wyników modelowania matematycznego pod kątem ich jakości i przydatności dla potrzeb ocen jakości powietrza oraz wsparcie wykonywania ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego w województwach: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, w tym opracowywanie map na potrzeby ocen jakości powietrza
 • Przygotowywanie i udostępnianie informacji o jakości powietrza i emisjach zanieczyszczeń do powietrza m.in. dla potrzeb wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
 • Upowszechnianie i prezentowanie informacji o jakości powietrza oraz prowadzenie zadań związanych z edukacją ekologiczną w tym zakresie. Przygotowywanie odpowiedzi na kwestie związane z jakością powietrza i emisjami zanieczyszczeń do powietrza
 • Opracowywanie raportów, artykułów, analiz problemowych, komunikatów, bieżących informacji dotyczących jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także informacji o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa
 • Przygotowywanie informacji o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK
 • Pełnienie roli operatora krajowego bazy danych JPOAT w celu analizy danych o jakości powietrza zawartych w bazie dla potrzeb przygotowywania informacji o jakości powietrza i weryfikacji wyników modelowania. Dla potrzeb przygotowywania informacji, o których mowa w zadaniu 6, pełni rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS
 • Branie udziału w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczenie i reprezentowanie GIOŚ / Polski na szczeblu regionalnym/krajowym w zakresie kompetencji merytorycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, geografia lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Przeszkolenie: obsługa programów komputerowych: pakiet Office, programy GIS.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „71/DMŚ/RWMŚ/2019”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2743

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Patrycja Antczak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 17.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×