Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 67821ARCHIWALNE z dnia 23.09.2020 r.

 • Oferty do
  30

  września

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor farmaceutyczny

do spraw: nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, aptekami szpitalnymi, działami farmacji szpitalnej i placówkami obrotu pozaaptecznego

Komórka kontroli nad obrotem i jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznychMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Praca terenowo-biurowa, częste wyjazdy związane z kontrolami w placówkach podległych nadzorowi (województwo kujawsko-pomorskie), praca z komputerem, kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrolowanie działalności podległych jednostek w zakresie przechowywania, sporządzania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, warunków lokalowych oraz kwalifikacji osób wykonujących czynności fachowe
 • pobieranie do badań jakościowych leków sporządzanych w aptekach oraz prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych kwestionowanych serii, analiza wyników badań, przygotowywanie decyzji w tym zakresie
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych
 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. 1
 • opiniowanie przydatności lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny i placówki obrotu pozaaptecznego
 • prowadzenie w zakresie zleconym przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego postępowań i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania, udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego
 • współdziałanie z innymi organami państwowymi i organami administracji publicznej w zakresie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne - magister farmacji
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet)
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Samodzielność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość przepisów prawa farmaceutycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów i zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  ul. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  VI piętro, pokój nr 61

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie. Kandydatki/kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne, jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 52 320 61 80. Oferty niewykorzystane, odrzucone zostaną zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów i zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów.Liczba odwiedzin: 548

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Udostępnił: Ewelina Florczyk

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych

Wprowadzono: 23.09.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×