Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 113ARCHIWALNE z dnia 03.06.2016 r.

 • Oferty do
  10

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Wydział Ochrony i Przyrody i Obszarów Natura 2000Miejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Adres urzędu:

ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa oraz wyjazdy na wizje terenowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy. Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy na wizje terenowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, analiza przedkładanej dokumentacji i opracowywanie projektów uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
 • Przygotowywanie zaświadczeń i deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem projektów preliminarzy budżetowych na ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizacja tych projektów finansowanych z budżetu RDOŚ, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej.
 • Realizacja zadań związanych z opiniowaniem oraz weryfikacją dokumentacji i wyników inwentaryzacji ornitologicznej na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000, w zależności od potrzeb ustalanie działań minimalizujących lub kompensacyjnych.
 • Realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych.
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w celu właściwego zarzadzania i koordynowania siecią obszarów Natura 2000.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ornitologii,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • umiejętność pracy z systemami GIS,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.06.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
  (kancelaria)
  z dopiskiem:
  WPN - inspektor

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Planowane techniki i metody naboru:
1.   weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:
1)   nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
2)   złożone zostały po terminie - przy przesyłaniu oferty do RDOŚ w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
3)   bez wymaganych dokumentów,
4)   bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach,
5)   nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
2.   pisemny sprawdzian wiedzy (test):
1)   w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,
2)   50 % uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,
3)   w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.
3.   rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o kandydatach kwalifikujących się do kolejnych etapów naboru (imię i nazwisko) oraz informacje o miejscu i terminie ich przeprowadzenia zamiesza się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 506-56-66 wew. 6013Liczba odwiedzin: 2645

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Kinga Mrożek-Rogowska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno -Administracyjny

Wprowadzono: 03.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×