Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

Ogłoszenie o naborze nr 21680ARCHIWALNE z dnia 02.02.2018 r.

 • Oferty do
  12

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: kadrowych

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowychMiejsce wykonywania pracy:

Aleksandrów Kujawski

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Halinowo 2a
87 - 700 Aleksandrów Kujawski

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w systemie codziennym w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie tutejszej jednostki,
Współpraca z podległymi KP PSP Jednostkami Ratowniczo – Gaśniczymi PSP w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku,
Wyjazdy służbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.
Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym/ naturalnym oświetleniu.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon itd.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie całokształtu spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby i pracy,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków komendy powiatowej i nadzorowanie szczepień ochronnych.
 • sporządzenie niezbędnych sprawozdań i analiz.
 • prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w administracji publicznej
 • Obsługa programu MS Office
 • Obsługa urządzeń biurowych : komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon itp
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla jednostek organizacyjnych PSP,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność obsługi programu kadrowo płacowego WF Gang, Lotus
 • Udokumentowane kwalifikacje z zakresu bhp

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje z zakresu bhp

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.02.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Halinowo 2a
  87 - 700 Aleksandrów Kuj.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy dostarczyć z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy w służbie cywilnej - starszy specjalista w Samodzielnym stanowisku pracy ds. kadrowych”. (komisyjne otwarcie kopert nastąpi po upływie terminu składania ofert )

Oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach:
I. Weryfikacja dokumentów:
a) sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę/kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych,
II. Sprawdzian wiedzy:
a) sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) - składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu,
III. Rozmowa kwalifikacyjna.
IV. Ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienie najlepszych kandydatów.

Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.kppspaleksandrow.pl

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyników naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.03.2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 054231 89 05

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 745

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

Udostępnił: Monika Skibińska

Komórka organizacyjna: Organizacyjna

Wprowadzono: 02.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×