Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 26484ARCHIWALNE z dnia 07.05.2018 r.

 • Oferty do
  18

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  3
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

wizytator

do spraw: nadzoru pedagogicznego

w Wydziale Nadzoru Kształcenia Podstawowego i SpecjalnegoMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Plac Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław

WARUNKI PRACY

reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, podróże służbowe; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety. urząd jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz opinii;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków ;
 • realizacja innych zadań Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego określonych w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany aktualnie zatrudniony w publicznych lub niepublicznych szkołach i placówkach oraz nauczyciel aktualnie zatrudniony na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w jednostkach wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego
 • analityczne myślenie
 • umiejętności redakcyjne
 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w pracy w szkolnictwie specjalnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w szkole/placówce, szkole wyższej lub jednostce wymienionej w art. 1 ust. 2 pkt 1 KN;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia;
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy, w tym staż pedagogiczny
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w szkolnictwie specjalnym

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  Kancelaria Ogólna pok. 2009 ( II piętro)
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50 – 153 Wrocław

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne powinny zostać przesłane w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Wydziale Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego”. Kandydaci, których dokumenty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru pisemnie oraz na podany adres e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 340-62-96Liczba odwiedzin: 3032

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Udostępnił: Katarzyna Świątek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 07.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×