Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 63636ARCHIWALNE z dnia 29.05.2020 r.

 • Oferty do
  12

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: wierzycielskich

w Referacie Spraw Wierzycielskich w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we WrocławiuMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu
ul. Żmigrodzka 141
51-131 Wrocław

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24, 26
53-333 Wrocław

WARUNKI PRACY

•   Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•   Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•   Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•   Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•   Budynek wielokondygnacyjny złożony z części 6 kondygnacyjnej i 4 kondygnacyjnej wyposażony w windę (winda bez poręczy)
•   W budynku występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – dla osób poruszających się na wózku dostępna jest wyłącznie część budynku 6 kondygnacyjna (brak możliwości przejazdu wózkiem z części 6 kondygnacyjnej do części 4 kondygnacyjnej)
•   Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na parterze w 6 kondygnacyjnej części budynku
•   Zaplecze socjalne – wyłącznie w budynku 6 kondygnacyjnym (bufet na parterze budynku oraz pomieszczenia socjalne na każdej kondygnacji części 6 kondygnacyjnej)
•   Parking przy budynku Urzędu z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych
•   Wejście główne do Urzędu od strony ul. Żmigrodzkiej przystosowane dla osób niepełnosprawnych – dojazd z poziomu terenu

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw w zakresie ulg, zabezpieczeń, rygoru natychmiastowej wykonalności, odpowiedzialności osób trzecich, wstrzymania wykonania - w celu zapewnienia wywiązywania się podatników/osób trzecich z zobowiązań podatkowych lub zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Inicjowanie i udział w postępowaniu: upadłościowym naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym (w tym występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) oraz dotyczącym zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących pomocy publicznej, celem zapewnienia bieżącej informacji o udzielonej pomocy
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych
 • Ewidencja danych z dokumentów w obowiązujących systemach informatycznych (w tym udzieloną pomoc publiczną) w celu zapewnienia aktualnej informacji (w tym o udzielonej pomocy publicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: do 0,5 roku w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
  w dniach i godzinach wyznaczonych do obsługi podatników, podanych na stronie internetowej IAS
  https://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/kontakt/dane-teleadresowe
  Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR 63636

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.      Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą ul. Powstańców Śl. 24,26, 53-333 Wrocław.

2.      Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.wroclaw@mf.gov.pl.

3.      Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

4.      Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawą przetwarzania wymaganych danych są przepisy prawa takie jak: Kodeks pracy, ustawa o służbie cywilnej oraz ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 10 RODO), natomiast inne dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5.      Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażanie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym zakresie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dotyczące stanu zdrowia), konieczna będzie pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6.      Informacje o odbiorcach danych: Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7.      Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor izby ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

8.      Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

d)      usunięcia danych osobowych: żądanie realizacji tych praw jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji,

e)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9.      Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane.

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w służbie cywilnej dostępne są pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Metody i techniki naboru:
- test wiedzy
- pisemne zadanie praktyczne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.352,73 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,6500.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
71 323-68-44 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
71 365-26-97 e-mail: andzelika.jadach@mf.gov.pl (sprawy organizacyjne i formalne).

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
- z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1095

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Udostępnił: Andżelika Jadach

Komórka organizacyjna: Komórka kadrowa

Wprowadzono: 29.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×