Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 59465ARCHIWALNE z dnia 10.01.2020 r.

 • Oferty do
  21

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: archiwum

w Wydziale Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji we WrocławiuMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Komenda Miejska Policji
we Wrocławiu
ul. gen. Iwana Połbina 1
54-151 Wrocław

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy umiejscowione jest na pierwszym piętrze budynku. Praca wykonywana będzie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Podczas pracy na zajmowanym stanowisku jest konieczność swobodnego przemieszczania się po całym budynku. Budynek nie posiada windy. Brak jest podjazdów i toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym poprawności protokołów akt kategorii BC o wartości niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w celu zapewnienia właściwego postępowania z wytworzoną dokumentacją.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie akt zgodnie z zasadami archiwizacji w celu zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne KMP we Wrocławiu.
 • Gromadzenie, opracowywanie i porządkowanie akt zgodnie z zasadami archiwizacji w celu zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne KMP we Wrocławiu.
 • Sprawowanie nadzoru instancyjnego nad składnicami akt w Komisariatach Policji podległych KMP we Wrocławiu w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w KMP we Wrocławiu.
 • Kwalifikowanie i klasyfikowanie akt oraz dokonywanie oceny archiwalnej protokołów brakowania akt o czasowym okresie przechowywania w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w KMP we Wrocławiu.
 • Udostępnianie akt i udzielanie informacji o posiadanym zasobie archiwalnym upoważnionym osobom prawnym lub fizycznym w celach służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych lub innych w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją wytworzoną w KMP we Wrocławiu.
 • Udzielanie instruktaży pracownikom składnicy akt w celu zapewnienia postępowania z aktami zgodnie z przepisami o archiwizowaniu wytworzonej dokumentacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem archiwum
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • praca zespołowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe:
 • asertywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu realizacji naboru na stanowisko starszy referent w Wydziale Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Powyższe oświadczenie należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr
  Komendy Miejskiej Policji
  we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław lub
  złożyć osobiście :
  siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław
  od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00 (za potwierdzeniem odbioru)
  Na kopercie należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych KMP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław; iod.kmp@wroclaw.wr.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez administratora danych, Wydział Kadr KMP we Wrocławiu
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W aplikacji należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska określonego w ogłoszeniu o naborze. O sposobie rozpatrzenia złożonej aplikacji kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna) telefonicznie lub mailowo.
Weryfikacja złożonej aplikacji dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu i własnoręcznie podpisane oświadczenia z aktualną datą ich sporządzenia.
Aplikacje niekompletne, zawierające braki formalne w zakresie załączonych dokumentów lub brakiem podpisów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stanowi mnożnik kwoty bazowej 1,6000 co stanowi kwotę 3067,10 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy stanowiący od 5% do 20% miesięcznie. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 340 32 72.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2826

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Udostępnił: Helena Greguła

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 10.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×