Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 44620ARCHIWALNE z dnia 16.03.2019 r.

 • Oferty do
  22

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: postępowań szkodowych

w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji we WrocławiuMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

WARUNKI PRACY

Praca będzie wykonywana na II piętrze budynku, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podczas realizacji obowiązków służbowych istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami w budynku KWP i KMP przy ul. Podwale 31-33 oraz w budynku KMP przy ul. Sołtysowiciej 21 we Wrocławiu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie na szczeblu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących szkód powstałych w mieniu Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie projektów wniosków dotyczących wydania orzeczeń o odszkodowaniu lub umorzeniu należności z tytułu powstałych szkód.
 • Egzekwowanie bieżących należności od sprawców szkód na rzecz KMP przy współpracy z radcą prawnym.
 • Planowanie oględzin pojazdów służbowych z firmami ubezpieczeniowymi w celu uzyskania zwrotu kosztów naprawy.
 • Opracowywanie sprawozdań, analiz oraz planów w zakresie działania.
 • Współpraca z podmiotami wewnętrznymi, tj. jednostkami organizacyjnymi KMP we Wrocławiu, Wydziałem Finansów oraz Wydziałem Transportu KWP we Wrocławiu, jednostkami organizacyjnymi woj. dolnośląskiego KPP/KMP.
 • Udział w komisjach inwentaryzacyjnych oraz komisjach dotyczących wybrakowania i wycofania z dalszego użytkowania sprzętu i materiałów.
 • Pełnienie obowiązków nieetatowego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w ramach Wydziału Wspomagającego KMP we Wrocławiu w celu przeprowadzania postępowań powypadkowych.
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur za usługi i zakupy wydatków rzeczowych, ufarmianie dokumentów, niezwłoczne przekazywanie do Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu oraz prowadzenie pomocniczej ewidencji tych wydatków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowym
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dobra komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowym oraz w zakresie znajomości przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność szybkiego działania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność negocjacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr
  Komendy Miejskiej Policji
  we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kmp@wroclaw.wr.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez administratora danych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2481,48 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,2945) i dodatku za wysługę lat w zależności od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego. Zatrudnienie pracownika w ramach zastępstwa przewiduje się do 21.05.2021r.Liczba odwiedzin: 596

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Udostępnił: Anna Tchórzewska-Pietrzyk

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 16.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×