Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 48020ARCHIWALNE z dnia 23.05.2019 r.

 • Oferty do
  7

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: finansowo-księgowych

Zespół ds. finansowo-księgowychMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Wrocław
ul. Januszowicka 48

WARUNKI PRACY

- narzędzia i materiały pracy - komputer - praca w godz. 7.00 - 15.00, - praca w siedzibie firmy, - bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa programu PŁATNIK, w tym wysyłanie dokumentow ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Obsługa programu finansowo - księgowego w modułach Progman Finanse Premium, Progman Płace, Progman Rozrachunki, w tym księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, a następnie na pdstawie wydruków za okres sprawozdawczy, sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków oraz finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie płatności Inspektoratu w systemie bankowości elektronicznej;
 • Pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
 • Bieżąca dekretacja rachunków, faktur VAT wpływających do zespołu po uzyskaniu opisów merytorycznych w zakresie rozdziału 01022 i 01033 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok finansowo - księgowy
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (Office)
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • obsługa systemu PŁATNIK
 • obsługa ssystemu Bankowości Elektronicznej
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • terminowość
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
  Wrocław
  ul. Januszowiska 48

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
2016r., 119.1). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53 -135 Wrocław.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we
Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
iod@wroc.wiw.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kompetencji (uprawnień i
obowiązków) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004
r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 36, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie
Weterynarii we Wrocławiu niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane
osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile
skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt.
3.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
2016r., 119.1).

 

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: nr tel. 71 367 70 16, wew. 133.Liczba odwiedzin: 2178

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Udostępnił: Kinga Cołta

Komórka organizacyjna: Dział ds. pracowniczych

Wprowadzono: 23.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×