Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 44496ARCHIWALNE z dnia 14.03.2019 r.

 • Oferty do
  25

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zamówień publicznych, ewidencji majątku i zaopatrzenia

Urząd Żeglugi Śródlądowej we WrocławiuMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

ul. Podwale 62,50-010 Wrocław

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca siedząca.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, brak podjazdów,
- narzędzia pracy - komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie przepisów i procedur wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych oraz zapewnienie ich prawidłowego stosowania w ramach przepisów powszechnie obowiązujących;
 • przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie w/w postępowań w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
 • bieżące wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu poprzez pomoc w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie sporządzania wniosków, projektów dokumentów oraz wszelkiego innego wsparcia dotyczącego udzielania zamówień publicznych;
 • kierowanie do publikacji ogłoszeń wymaganych procedurą o udzielanie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych, modyfikacja oraz monitorowanie wykonania;
 • kontakty z Urzędem Zamówień Publicznych i wykonawcami w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • prowadzenie i kontrola spraw dotyczących gospodarki majątkowej w komórkach organizacyjnych Urzędu, całokształt prac związanych z ewidencją majątku;
 • uczestnictwo w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu;
 • prowadzenie dyspozycji taborem samochodowym, statkami, urządzeniami, nadzór i kontrola nad eksploatacją pojazdów, prowadzenie ich dokumentacji, a także całości spraw związanych z ubezpieczeniami, stanem technicznym oraz zbyciem pojazdów;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej w Urzędzie, w tym likwidacja zbędnego majątku;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pełnionych obowiązków;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej w Urzędzie, w tym likwidacja zbędnego majątku;
 • organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie powierzonych obowiązków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych;
 • mile widziane co najmniej 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • preferowane wyższe wykształcenie na kierunkach prawo, administracja, ekonomia;
 • doświadczenie w pracy w obszarze inwentaryzacji, ewidencji środków trwałych;
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), ustawy o służbie cywilnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  ul. Podwale 62
  50-010 Wrocław

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu urzad@wroc.uzs.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wroc.uzs.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą powierzane żadnym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 909

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Udostępnił: Jan Pyś

Komórka organizacyjna: dyrektor

Wprowadzono: 14.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×