Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 29692ARCHIWALNE z dnia 28.06.2018 r.

 • Oferty do
  11

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent prawny

do spraw: skarg i wniosków

Wydział Organizacyjno - PrawnyMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
ul. Purkyniego 1
50-155 Wrocław

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych. Praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rozpoznawanie ponagleń, skarg na działania organów I instancji w celu zapewnienia prawidłowego ich działania.
 • Rozpoznawanie wniosków wpływających do WINB celem załatwienia wnoszonych żądań.
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej celem realizacji zadań wynikających z właściwości rzeczowej organów nadzoru budowlanego.
 • Przeprowadzanie kontroli powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego celem zapewnienia ich prawidłowego działania.
 • Prowadzenie sprawozdawczości WINB w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o działalności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość przepisów Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • staż pracy: 1 rok w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • odporność na stres, komunikatywność
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów
 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych LEX, Serwis Budowlany
 • znajomość Microsoft Excel na poziomie min. średniozaawansowanym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
  ul. Purkyniego 1
  50-155 Wrocław
  (z dopiskiem na kopercie nr. ogłoszenia )

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osób składających oferty jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu ul. Purkyniego 1 50-155 Wrocław tel. 71 346 32 41
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, pok. 204, tel. 71 346 32 50, e-mail: iod@winb.wroc.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej; • podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 § 1 , art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) , art. 4 i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO; • dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom; • dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; • okres przechowywania danych osobowych kandydatów wynika z Działu VII pkt 5 Zarządzenia nr 19/2012 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu; • kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa; • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; • podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy; • dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.Liczba odwiedzin: 1969

Wytworzył/odpowiada: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Udostępnił: Bogusława Horbań

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 28.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×