Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 42407ARCHIWALNE z dnia 07.02.2019 r.

 • Oferty do
  18

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Pion Nadzoru nad Żeglugą Śródlądową, Drogami Wodnymi i Inspekcji TechnicznychMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

siedziba oraz terytorialny zakres działania Urzędu

Adres urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Podwale 62
50- Wrocław

WARUNKI PRACY

Praca w terenie – praca przy prowadzeniu i obsłudze łodzi inspekcyjnych i samochodów służbowych – bieżąca obsługa i konserwacja motorówek i samochodów, wyjazdy służbowe, inspekcje statków żeglugi śródlądowej.

Praca w biurze: kserokopiarka, niszczarka, komputer - praca powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko zlokalizowane na I piętrze w budynku - brak wind i podjazdów, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • pod nadzorem i kierownictwem starszego inspektora bądź inspektora nadzoru nad żeglugą realizacja planu inspekcji Zespołu Nadzoru nad Żeglugą i udział w inspekcjach statków żeglugi śródlądowej, weryfikacji ustalonej głębokości tranzytowej, infrastruktury wodnej, portów, przystani zimowisk oraz kontrola przestrzegania przepisów dot. żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w portach, na przystaniach i zimowiskach;
 • kierowanie i obsługa łodzi inspekcyjnych oraz prowadzenie samochodów służbowych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji używanych łodzi, samochodów i współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami;
 • dbałość o prawidłową: eksploatację, stan techniczny, wyposażenie, zaopatrzenie w materiały pędne i oleje, konserwację, wygląd łodzi i samochodów;
 • pomoc w realizacji zadań administracyjnych;
 • pomoc w realizacji zadań technicznych w tym dokonywanie drobnych napraw.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • patent oficera w żegludze śródlądowej;
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych do niej;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • prawo jazdy kat. B+E
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia patentu oficera w żegludze śródlądowej
 • kopia prawa jazdy kategorii B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia prawa jazdy kat. B+E
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  ul. Podwale 62
  50-010 Wrocław

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, urzad@wroc.uzs.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wroc.uzs.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą powierzane żadnym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty, tj. życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
W liście motywacyjnym należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu (71) 329-18-93.Liczba odwiedzin: 632

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Udostępnił: Jan Pyś

Komórka organizacyjna: dyrektor

Wprowadzono: 07.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×