Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 45681ARCHIWALNE z dnia 04.04.2019 r.

 • Oferty do
  15

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: orzecznictwa

w Wydziale Infrastruktury w Oddziale OrzecznictwaMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:. -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego; -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie: pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, w tym także dotyczące dróg publicznych wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych pierwszej instancji w trybie stwierdzenia nieważności rozstrzygnięć starosty w zakresie zadań administracji architektoniczno-budowlanej lub w trybie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem rozstrzygnięcia ostatecznego Wojewody w zakresie zadań Oddziału,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie drogi objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji wnoszących sprzeciw wobec zgłoszonego przez stronę zamiaru wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcia podjęte przez Wojewodę w zakresie zadań Oddziału,
 • rozpatrywanie zażaleń na postanowienia organów pierwszej instancji podejmowane przez organ pierwszej instancji w przedmiocie dotyczącym zadań Oddziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub architektoniczno-budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w których organem pierwszej instancji jest wojewoda,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi,
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumetów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych w zakresie posiadania dodatkowego doświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej IF/O/01/04/2019”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że: • administratorem danych osób składających oferty jest Wojewoda Dolnośląski. Nie został wyznaczony przedstawiciel Administratora; • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pok. 2145, tel. 6714, e-mail in@duw.pl; • dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko w służbie cywilnej; • podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 22(1) § 1 , art. 22(1) § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) , art. 4 i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1889, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; • dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom; • dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; • okres przechowywania danych osobowych kandydatów wynika z § 15 Zarządzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej oraz zatrudnienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (dostępnego na stronie BIP Urzędu); • kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa; • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; • podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy; • dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 221 § 1 oraz art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 2653,04 zł do 4088,83 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.Liczba odwiedzin: 1564

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Udostępnił: Anna Augustyniak

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji i Rozwoju

Wprowadzono: 04.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×