Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 36966ARCHIWALNE z dnia 30.10.2018 r.

 • Oferty do
  20

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Wydziale Nadzoru i KoordynacjiMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

województwo dolnośląskie, opolskie

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolnych. Prowadzenie samochodu służbowego. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks. W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie czynności związanych z postanowieniami przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o tachografach, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • udział w czynnościach kontrolnych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ww. ustaw
 • prowadzenie elektronicznej bazy kontrolowanych
 • wykonywanie nadzoru wewnętrznego i udział w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych
 • udzielanie informacji oraz przygotowywanie materiałów dotyczących zadań realizowanych przez Urząd
 • przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu
 • prowadzenie prac administracyjno-biurowych i systemu zarządzania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze metrologii lub w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o tachografach
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i kreatywność
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
 • znajomość systemów zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
  Referat Kadr
  ul. Młodych Techników 61/63
  53-647 Wrocław


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu ul. Młodych Techników 61/63
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata zostaną zamieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu :
http: //bip.wroclaw.gum.gov.pl/ lub telefonicznie : 71 3580220

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2020

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Udostępnił: Jolanta Majewska

Komórka organizacyjna: Referat Kadr

Wprowadzono: 30.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×