Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

Ogłoszenie o naborze nr 62831ARCHIWALNE z dnia 17.04.2020 r.

 • Oferty do
  27

  kwietnia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Świdnica

Adres urzędu:

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25-27

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00; Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym do podmiotów nadzorowanych, kontakt ze zwierzętami gospodarskimi); Krajowe wyjazdy służbowe (narady, szkolenia, konferencje); Narzędzia pracy- komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka; Występują bariery architektoniczne: budynek piętrowy bez windy, brak podjazdu do budynku, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych;

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych poprzez badania kontrolne zakażeń zwierząt, w celu zapewnienia zdrowia zwierząt, a poprzez to zapewnienie zdrowia publicznego.
 • Prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologicznego.
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz warunkami wzajemnej zgodności.
 • Wykonywanie kontroli w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych oraz prowadzenie i uaktualnianie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 • Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru nad handlem, exportem, importem i wprowadzaniem na rynek zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego oraz prowadzenie obsługi systemu TRACES w tym zakresie
 • Aktualizacja Planów Gotowości Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz prowadzenie bazy podmiotów nadzorowanych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (tylko dla lekarzy weterynarii)
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu (tylko dla lekarzy weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 25-27
  58-100 Świdnica
  Sekretariat, pok. nr 7 parter

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy tel. 748523084, email: swidnica@wroc.wiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 748523084, iod@piw.swidnica.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane będą przetwarzane w PIW Świdnica, bez powierzania innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2669

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

Udostępnił: Patrycja Komisarek

Komórka organizacyjna: PIW Świdnica

Wprowadzono: 17.04.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×